BACK TO
TOP
Εδώ Θεσσαλία

Για λίγους το Μέτρο 5.2 που δίνει 350 ευρώ για αγορά προβάτων

Περί τα 110.000 ευρώ θα µπορέσει να λάβει από το Μέτρο 5.2, αν πρώτα βέβαια τα ξοδέψει, ένας προβατοτρόφος που αγοράζει 120 ζώα ξενικής φυλής, χτίζει προβατοστάσιο (τύπου τολ), ένα αµελκτήριο και αγοράζει και µία αµελκτική µηχανή γρήγορης εξόδου 12 θέσεων. Αντίστοιχα για αγορά µίας αγελάδας γαλακτοπαραγωγής δικαιολογούνται έξοδα έως 2.300 ευρώ και για αγορά µελισσοσµηνών 60 ευρώ/παραφυάδα.

metro-52-agora-provata

Γιώργος Κοντονής

1417
10

Για λίγους το Μέτρο 5.2 που δίνει 350 για αγορά προβάτων και έως 4.700 ευρώ για στέγη ανά ζώο 

Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από τα λεγόµενα «εύλογα κόστη» που φιλοξενούνται στην πρόσκληση ύψους 40 εκατ. ευρώ, που τρέχει έως τις 30 Απριλίου 2024, και αφορά αποκλειστικά κτηνοτρόφους (πρόβατα, βοοειδή) και µελισσοκόµους που έχουν υποστεί ζηµιές από τον Daniel και τις καλοκαιρινές πυρκαγιές του 2023 (Περιφέρεια Θεσσαλίας, ∆ήµοι ∆οµοκού, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου). Ωστόσο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν:

 • Πρώτον, ότι πρώτα θα πρέπει να ξοδέψουν χρήµατα (είτε δικά τους είτε µέσω δανεισµού), να υλοποιήσουν µέρος της επένδυσης, να κάνουν αίτηση πληρωµής και τέλος να λάβουν πίσω τα λεφτά τους. Προφανώς, ρευστότητα στην πλειοψηφία των πληττόµενων και µάλιστα τέτοιου µεγέθους µοιάζει ανέφικτη, ενώ ούτε ο δανεισµός είναι εύκολη υπόθεση παρά τις συννενοήσεις που έχουν γίνει µε Τράπεζες. Όλα τα παραπάνω θα λύνονταν µε τη µέθοδο «εκχώρησης ενίσχυσης προς τους προµηθευτές», κάτι που οι αρµόδιες αρχές αρνούνται ή δεν µπορούν (κυρίως λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ) να ενσωµατώσουν στο ΠΑΑ.
 • ∆εύτερον, ζητείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Εδώ µιλάµε για περιπτώσεις ανθρώπων που έχει καταστραφεί µερικά ή ολοκληρωτικά η επιχείρησή τους, οπότε η απαίτηση αυτή, µοιάζει παράλογη και µάλλον ξέµεινε από τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το Φύλλο 957 της Agrenda


Ποσά και ποσοστά στήριξης

Το ποσοστό στήριξης για τις δαπάνες είναι στο 100% της υλοποιηµένης επένδυσης. Καλύπτονται οι επενδύσεις για χτίσιµο στάβλων, η αγορά εξοπλισµού (π.χ αµελκτήρια), αγοράς ζωικού κεφαλαίου (µέχρι τον αριθµό ζώων που είχε στην αρχική κατάσταση ο δικαιούχος) και απόκτησης συστηµάτων ενεργειακής αυτονοµίας. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις µετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών όταν έχει επέλθει ολοσχερής καταστροφή, ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάµενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.

Τα κόστη που καλύπτονται:

Aγορά ζώων

 • Αιγοπρόβατα: Θηλυκά αρνιά 4-6 µηνών: 120 ευρώ εγχώριες φυλές, 180 µιγάδες, 220 ξενικές φυλές από ελληνικές εκτροφές. Αρσενικά αρνιά 4-6 µηνών: 300 ευρώ. Ενήλικες προβατίνες: 350 ευρώ. Ενήλικες αίγες: 350 ευρώ. 
 • Βοειδή κρεοπαραγωγής: Βοοειδή κρεατοπαραγωγής Νεαρά: 5-12 µηνών 500-1.200 ευρώ, 16-22 µηνών 2.100 ευρώ. Βόειο άνω των 24 µηνών: 2.200 ευρώ. Αρσενικά µοσχάρια καθαρόµαιων κρεατοπαραγωγών φυλών 8-10 µηνών: 1.500 ευρώ. Αγελάδες: 1.600 ευρώ.
 • Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής: Αγελάδες άνω των 2 ετών ελληνικές καθαρόαιµες: 2.000 ευρώ. Μοσχίδες ελληνικές 16-18 µηνών 2.300 ευρώ, εισαγωγής 16-18 µηνών 2.600 ευρώ. Μοσχαράκια θηλυκά άνω των 6 µηνών: 800 ευρώ.
 • Μελισσοσµήνη: Μελισσοσµήνη παραφυάδες 5 πλαίσια: 60 ευρώ.

Συστήµατα αυτοπαραγωγής ηλεκτρισµού

 • Φωτοβολταϊκό σταθερό: 1.000 ευρώ/kW.
 • Φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες: 1.250 ευρώ/kW.
 • Ανεµογεννήτρια (έως 50kW): 3.800 ευρώ/kW.
 • Μπαταρίες: 600 ευρώ/kWh
 • Έξυπνο σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης (πλατφόρµα ενεργειακής διαχείρισης και έξυπνες συσκευές): 2.500 ευρώ/σύστηµα.

Εξοπλισµός

Μηχανές γαλουχίας: 5.000 ευρώ/µηχανή για αυτοκαθαριζόµενες 8.000 ευρώ.

Αµελκτικές µηχανές: Ανάλογα µε τις θέσεις το εύλογο κόστος ξεκινάει από τα 18.500 ευρώ για τις παλινδροµικές, από τα 20.957 για τις γρήγορης εξόδου και τα 40.000 ευρώ για τις κυκλικές. Μέγιστη δαπάνη τα 50.000 ευρώ και για τις κυκλικές τα 60.000 ευρώ. 

Κτιριακά (συµβατικά)

 • Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής: 4.200-4.700 ανά αγελάδα
 • Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής: 2.100-2.450 ανά µοσχάρι
 • Αιγοπροβατοστάσιο: 800 ευρώ/πρόβατο/αίγα.
 • Αµελκτήριο: 500 ευρώ/τ.µ.
 • Υπόστεγο σανών: 145 ευρώ/τ.µ.
 • Χώρος εξαγωγής προϊόντων µελισσοκοµίας: 500 ευρώ/τ.µ.

Κτιριακά (σκελετός θερµοκηπίου)

 • Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής: 2.200-2.700 ανά αγελάδα.
 • Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής: 800-900 ανά µοσχάρι.
 • Αιγοπροβατοστάσιο: 450-500 ευρώ/πρόβατο/αίγα.
 • Αµελκτήριο: 315 ευρώ/τ.µ.
 • Υπόστεγο σανών: 60 ευρώ/τ.µ.

Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη δύναται να προσαυξάνεται υπό προϋποθέσεις. 

Προαπαιτούµενα υποβολής αίτησης 

α) Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν ενταχθεί σε αναγγελία ζηµιάς, µε την υποβολή Αρχικής Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης.

β) Η αναγγελία ζηµιάς, και το οριστικό πόρισµα εκτίµησης του ΕΛ.Γ.Α. ή των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής είναι απλώς προαπαιτούµενα για τη χορήγηση της στήριξης και δεν παρέχουν κανένα δικαίωµα στη στήριξη στον ενδιαφερόµενο εάν: βα) η αναγγελία ζηµιάς δεν έχει υπαχθεί στην Απόφαση Αναγνώρισης, ββ) δεν έχει δηµοσιοποιηθεί το καθεστώς µέσω της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και βγ) δεν έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς.


Σχόλια (10)
Προσθήκη σχολίου

19-03-2024 06:03Πιτσικαμορτης

Για λίγους λέει το άρθρο είναι το 5.2 για κανέναν δεν είναι γιατί και αυτός που έχει κάποια χρήματα στην άκρη δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλει στην κτηνοτροφία και να τα χάσει, χαζός δεν είναι κανένας.

Απάντηση

18-03-2024 20:32Νικος

Κ πάμε τώρα στο σημερινό άρθρο που διαβάζω ότι σημερα 6 μηνες μετα βρηκαν λυση για το προβλημα των πλημμυροπληκτων κτηνοτροφων κ πρέπει ο επαγγελματίας κτηνοτρόφος χωρίς σπίτι, χωρίς δεύτερο βρακι, χωρίς σπίτι, χωρίς αμάξι, χωρίς σταυλο, χωρίς ζωα, να φτιάξει σταυλο κ να αγοράσει ζώα με δικο του χρημα ( δεν ξέρω αν σκέφτηκε κάποιος από τους πανεξυπνους πολιτικούς ποιος από μας έχει χρημα μετά από τέτοια κατάσταση) ή με δανεισμο απο τραπεζα( κ αναρωτιέμαι κ πάλι αν αυτοί οι χαρτογιακαδες που δεν ξέρω με ποιο κεφάλι μπορεί να σκέφτονται, ποια τράπεζα δανείζει με υποθηκη μια πλημμυρισμενη περιουσία?) Κ αν όλο αυτό που περιέγραψα ήταν η τούρτα το κερασάκι είναι ότι για να λάβω την ενίσχυση αφού προηγουμένως με όποιον τρόπο μόνος μου κάνω την επένδυση κ παραδώσω τα τιμολόγια θα πρέπει να είμαι φορολογικά κ ασφαλιστικά ενήμερος!! Δηλαδή την ημέρα που πήγα στην πόλη με δανεικά για να αγοράσω δευτερο βρακι για τον κωλο μου έπρεπε μετά να περάσω κ απο την τραπεζα να πληρώσω το εφκα, το ενφια για το σπίτι- ενυδρείο κ όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς!! Συγνώμη αλλά μπορώ να εκφράσω σ'αυτους τους ανώμαλους μια απορία: ΜΕ ΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Κ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΣ ?? Η δική μου κάρτα στο ΑΤΜ δε βγάζει χρήματα στο τέλος του μήνα με μισθό 3000€, 4000€ . Ευχαριστώ λοιπόν την κυβέρνηση για την βοήθεια που προσφέρει στον κτηνοτροφο κ τα πολλά εκατομμύρια για την αποκατάσταση !! Εντελώς άχρηστοι, εντελώς ανίκανοι κ τέρμα ηλιθιοι ! Το μέτρο 5.2 θα έπρεπε να απευθύνεται σε κτηνοτρόφους κ όχι σε εφοπλιστές, μάλλον κάτι μπέρδεψαν Συνάδελφοι κτηνοτρόφοι καλά ξεμπερδέματα .........

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

18-03-2024 20:02Νικος

Τελικά μιλάμε ότι η κυβέρνηση κινείται ταχύτατα μετά τις πλημμύρες κ στηρίζει εμπράκτως τους πλημμυροπληκτουςκ πυρόπληκτους αγροτες κ κτηνοτρόφους μοιράζοντας άπλετο ΧΡΗΜΑ , μιλάμε για πολύ ΧΡΗΜΑ κάθε μέρα κατατίθενται ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΥΡΏ σε καναλια κ εφημεριδες !! Αυτά διαβάζουν κ ακούν όσοι δε σχετίζονται με το επάγγελμα κ νομίζουν ότι αγροτες κ κτηνοτρόφοι έχουν βοηθηθεί από την κυβέρνηση του 41% στα μέγιστα, όμως εμείς οι αγροτοκτηνοτροφοι δε θελουμε άλλο χρημα , γεμίσαμε τα συρτάρια κ δεν ξέρουμε που να τα βάλουμε!! Ας δούμε τα πράγματα λιγάκι από την αρχή, πριν τη βροχή daniel ολοιι είχαμε τις δουλειές μας , φυσικά κ η βροχή ήταν μεγάλη αλλά όση κ να ήταν με ασυντηρητες υποδομές κ ακαθάριστα χαντάκια κ ρεμματα ενώ τα κονδύλια για τέτοιου είδους εργασίες πήγαιναν κ έρχονταν στην περιφερεια ήταν αναπόφευκτη κ κάποιοι νοιαζοταν μόνο για τα ψηφαλακια κ τις καρέκλες τους. Επειδή τελευταία λέγονται πολλά για τους ετεροεπαγγελματιες θα πω με μια απλή πρόταση ότι κάποιος ετεροεπαγγελματιας που εχασε σταυλο κ ζώα πολύ απλά θα ακολουθήσει το ετερο του επάγγελμα. Πάμε τώρα κ στον επαγγελματία αγροτη/ κτηνοτροφο που δεν έχει άλλο πόρο εισοδηματος , για να δούμε πόσο πολύ τον σκέφτηκε κ τον βοηθάει το κράτος δικαίου της κυβέρνησης του 41% Χωρίς ευθύνη δική μου πλημμύρισε το χωριό μου κ το σπίτι μου, έφυγα από το πλημμυρισμενο σπίτι μου με τα λασπωμενα ρούχα κ το βρεγμενο βρακι που φορουσα με ένα φουσκωτό που ήρθε να μας πάρει . Την επόμενη μέρα με άλλο φουσκωτό πήγα στην πνιγμενη μου μονάδα κ αντικρυσα το χάος, αφού δεν πέθανα από καρδιά η κάτι άλλο έκανα τις ενέργειες που ζήτησε το κράτος , περιμένοντας την βοήθεια χωρίς να ζητήσω οποιαδήποτε ελεημοσύνη γιατί είχα δουλειά κ εισόδημα πριν την καταστροφή που προκάλεσαν με την αδιαφορία τους!!

Απάντηση

18-03-2024 18:54Έλλην

Το σαίτ μπορεί να μας ενημερώσει τι έγινε με τον αυγενακη στην Αλεξανδρούπολη η αυτά τα κρύβουμε

Απάντηση

18-03-2024 13:40Kostas

Προτείνω, στο πακέτο με τη χρηματοδότηση για δημιουργία εγκαταστάσεων και αγορά ζώων, να προσθέσουν ένα δωρεάν πιεσόμετρο και έναν δωρεάν ηλεκτρικό απινιδωτη! Τα πιτσιρίκια που αρέσκονται στον τζόγο, ας είναι προσεκτικά. Το παραπάνω άρθρο αφορά οσους έχουν μεγάλες καταθέσεις, και όχι μικρομεσαίους αγρότες. Οι περισσότεροι από εμάς, ειμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε το επάγγελμα του κτηνοτροφου.Πολλοι συνάδελφοι που ξεκίνησαν με όρεξη τα σχέδια βελτίωσης, εγκατέλειψαν απογοητευμένοι, γιατί διαπίστωσαν ότι με κάθε τους βήμα σφιγγανε περισσότερο τη θητεία στο λαιμό τους. Ούτε οι ίδιοι οι υπουργοί μας δεν επενδύουν στην κτηνοτροφία...

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

18-03-2024 12:53Νίκος.

Με.λογια.θα.φτιαξο.πολεικατικιες Το.μετα.τη.γινεται.δεν.υπαρχει.σε. Αυτούς.εμπηστοσηνη.

Απάντηση

18-03-2024 11:47Κτηνοτροφος

Αν έχω 110 χιλιάδες πρέπει να είμαι πολύ μεγάλο κοροϊδο να τα ρίξω στην κτηνοτρόφια για να τυραννιεμε μια ζωή ασε τα παραμύθια ότι θα με επιδοτήσει το κράτος όλα θα τα φάνε σε χαρτουρα ξέρουν αυτοί

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Εδώ Θεσσαλία Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Απόψεις