BACK TO
TOP
Εδώ Θεσσαλία

Μέχρι 250.000 ευρώ για ανέγερση στάβλου, εντός εβδομάδας προκήρυξη

Εκδόθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου και την κατασκευή στάβλων με επιδότηση 100% του κόστους και έως τα 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο, στα πλαίσια του Μέτρου 5.2, με την προκήρυξη να ακολουθεί εντός της εβδομάδας.

stavloi metro thessalia

1709
0

Μέχρι 250.000 ευρώ για ανέγερση στάβλου, εντός της εβδομάδας η προκήρυξη

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το θεσμικό πλαίσιο που θα έχει δικαιούχους όσους επλήγησαν από τον Daniel το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις ανασύστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.

Στο σχετικό Μέτρο μπορούν να ενταχθούν και οι μελισσοκόμοι. Σημειώνεται πως το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την αποζημίωση και την αποκατάσταση και του φυτικού κεφαλαίου (δενδρώδεις καλλιέργειες) ωστόσο κάτι τέτοιο με βάση τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ δεν θα είναι δυνατό με βάση την προκήρυξη που αναμένεται να εκδοθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου θα είναι 45 εκατ. ευρώ. 

Αναφορικά με την πληρωμή της επιδότησης, αυτή θα δίνεται μετά την υλοποίηση των δαπανών, με την πρώτη αίτηση πληρωμής να πρέπει να γίνει εντός 6 μηνών από την ένταξη στο πρόγραμμα κια να αντιστοιχεί στο 20% του προϋπολογισμού του κάθε έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την παραγωγική του δραστηριότητα τουλάχιστον για μία 5ετία. 

Αναλυτικότερα, τα κύρια σημεία του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» έχουν ως εξής:

Άρθρο 5 Προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς 

 1. Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν τα πρόσωπα που: α) πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 6, β) υποβάλλουν αναγγελία ζημιάς και αρχική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης των άρθρων11 και 14 αντίστοιχα, γ) υποβάλλουν στον τόπο και χρόνο που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 12 την αίτηση στήριξης του άρθρου 14 προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς, δ) στο πλαίσιο της εγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης υλοποιούν δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, ε) υποβάλλουν αίτηση πληρωμής προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δαπανών της επενδυτικής πρότασης και να τους καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική στήριξη (ενίσχυση) του άρθρου 18, στ) αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων και τον τρόπο επικοινωνίας του άρθρου 25, και ζ) αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 26.

Άρθρο 6 Κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων 

 1. Δικαιούχοι του καθεστώτος δύναται να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και των οποίων οι μονάδες λειτουργούν νόμιμα, Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Ομάδες ή Οργανώσεις Γεωργών)και Φορείς του Δημοσίου. Ειδικά οι Φορείς του Δημοσίου προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν την σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων που αιτούνται και του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού.
 2. Για την εφαρμογή της παρούσας όπου γίνεται χρήση του όρου «νομικό πρόσωπο» νοείται το νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει σε Ομάδες Γεωργών ή σε Δημόσιους Φορείς ή δεν ελέγχεται από αυτούς.
 3. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας εξειδικεύονται στην Πρόσκληση.

Άρθρο 8 Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. Κρίνονται επιλέξιμες δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών:

α) για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού μέσω: 

 1. i) της αποκατάστασης υφιστάμενων γεωργικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που είναι σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές,
 2. ii) της κατασκευής σύγχρονων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, και

iii) της αγοράς καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού,

β) για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου μέσω της ανασύστασης υφιστάμενων πολυετών φυτειών και 

γ) για το Ζωικό Κεφάλαιο μέσω: i) της αντικατάστασης ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου ii) της αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου και δ) γενικές δαπάνες. Λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα δίνονται σε Παράρτημα της Πρόσκλησης. 

 1. Ειδικά: α) οι επιλέξιμες δαπάνες ανασύστασης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου εξειδικεύονται περιοριστικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η αποκατάσταση αρδευτικής εγκατάστασης με νέα σύγχρονη για να κριθεί επιλέξιμη προς χρηματοδότηση πληροί τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Καν. 1305/2013, και γ) δαπάνες αποκατάστασης υποδομών φορέων του δημοσίου για να κρίνονται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση πρέπει να υλοποιούνται: i) προς όφελος εν όλο ή εν μέρει του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού της περιοχής που δραστηριοποιούνται και ii) μέσω ανάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 9 Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού, ένταση ενίσχυσης και διάρκεια υλοποίησης 

 1. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις ανασύστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.
 2. Ως διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας ένταξης και της ημερομηνίας υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.
 3. Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις παρέχεται παράταση του χρόνου υλοποίησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Η παράταση χορηγείται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση.
 4. Μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΕΛΓΑ προς τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών είναι δυνατή η χορήγηση συλλογικής παράτασης της διάρκειας υλοποίησης των Πράξεων. Η χορήγηση της συλλογικής παράτασης δεν αίρει το δικαίωμα της παρ. 3 εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην απόφαση για τη χορήγηση της συλλογικής παράτασης.
 5. Σε καμία περίπτωση η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβεί την 30/09/2025

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Εδώ Θεσσαλία Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Απόψεις