BACK TO
TOP
Προγράμματα

Αναλυτικοί πίνακες με κατηγορίες ενστάσεων οι οποίες δικαιώνονται στα Σχέδια Βελτίωσης και τα λάθη των μελετητών

Με αξιώσεις οι αιτήσεις όσων είχαν θέματα με ασφαλιστικές ενημερότητες, τεκμηρίωση ιδιοκτησίας και καινοτομία. Θολό ακόμα το τοπίο για περιπτώσεις απορρίψεων λόγω λάθους του μελετητή.

1-Sxedia-Veltiwsis

Λεωνίδας Λιάμης

22
9

∆ικαίωση στις ενστάσεις θα µπορέσουν να βρουν απορριφθέντες που είχαν θέµα µε τις ασφαλιστικές ενηµερότητες, ακόµα και αν είχαν λήξει κατά την οριστικοποίηση, στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης. Σημειώνεται ότι παράταση μέχρι τις 18 Μαρτίου (16 για κεντρική Μακεδονία και Κρήτη) έλαβαν οι ενστάσεις .

Πληροφορίες της Agrenda από τις περιφερειακές αρχές κάνουν λόγο για πέντε κατηγορίες αγροτών που ανάλογα το ζήτηµα που προέκυψε µε την ενηµερότητα χωρίζονται ως εξής:

  • Είχαν προσκοµίσει ασφαλιστική ενηµερότητα αλλά έληξε λίγο πριν την οριστικοποίηση. Με την ένσταση µπορεί να δικαιωθούν εφόσον φέρουν βεβαίωση ενηµερότητας για εκείνη την περίοδο.
  • ∆εν είχαν εκδόσει ασφαλιστική ενηµερότητα «για είσπραξη χρηµάτων» και δεν είχαν οφειλές. Με την ένσταση µπορεί να δικαιωθούν και να λάβουν τα µόρια που δικαιούνται εφόσον δεν είχαν οφειλές.
  • Είχαν φέρει ασφαλιστική ενηµερότητα «για είσπραξη χρηµάτων», αλλά την είχαν εκδόσει ως εργοδότες. ∆ικαιώνονται µε την ένσταση.
  • ∆εν µπορούσαν να προσκοµίσουν ενηµερότητα καθώς ο ΕΦΚΑ δεν τους είχε ενηµερώσει πόσα πρέπει να πληρώσουν ώστε να τη λάβουν. Ενδεχοµένως δικαιώνονται µε ένσταση.
  • ∆εν είχαν προσκοµίσεις ενηµερότητα, είχαν µη ρυθµισµένα χρέη εν γνώση τους και προσκόµισαν µόνο βεβαίωση ασφάλισης στο ΕΦΚΑ. Απορριπτόµενοι ακόµα και µε ένσταση.

Να τονιστεί εδώ πως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις περιφερειακές αρχές και είναι υπό αίρεση, καθώς αναµένεται εγκύκλιος οδηγιών από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε οι επιτροπές ενστάσεων να δρουν µε ενιαίο τρόπο.

Περιπτώσεις µε λάθη µελετητών

 Σε περιπτώσεις τώρα που δεν περάστηκε η υφιστάµενη κατάσταση από τον µελετητή στο ΠΣΚΕ που αφορά το ΟΣ∆Ε και υπάρχει µόνο η µελλοντική κατάσταση, µε αποτέλεσµα ο αγρότης να «κόβετε», τα πράγµατα είναι ακόµα ρευστά και είναι θέµα πολιτικής απόφασης.  Αυτό θα κριθεί και από το έαν είναι «κλειδωµένη» (σ.σ δηλαδή δεν υπήρξαν διοικητικές µεταβολές) η κατάσταση που είχε δηλώσει ο παραγωγός στο ΟΣ∆Ε του 2017 (έτος οριστικοποίησης αίτησης), ώστε να ληφθεί υπόψη η συγκεκριµένη εικόνα υφιστάµενης κατάστασης. 

 

 

Ενστάσεις για τις καινοτοµίες

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση των καινοτόµων επενδύσεων, πληροφορίες που µεταφέρθηκαν στην Agrenda από µεγάλα µελετητικά γραφεία, αναφέρουν ότι στο πεδίο αυτό προέκυψαν σηµαντικά ζητήµατα. Συγκεκριµένα οι επενδύσεις που προτάθηκαν ως καινοτόµες σύµφωνα µε τους σχετικούς πίνακες και προσκόµισαν και όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, βάσει των οδηγιών τεκµηρίωσης, αναφέρεται ότι έχουν αξιολογηθεί από τις γνωµοδοτικές επιτροπές µε αυθαίρετο τρόπο, που αµφισβητεί τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης. Ως συνέπεια, οδηγήθηκαν σε περικοπή ή απόρριψη και ενίοτε σε µείωση βαθµολογίας επιµέρους κριτηρίων και όλα αυτά, ερήµην των υποψηφίων και των µελετητών, από τους οποίους θα µπορούσαν να ζητήσουν εξηγήσεις-διευκρινίσεις.

«Το συγκεκριµένο πρόβληµα εµφανίζεται εκτεταµένο σε περιπτώσεις καινοτόµων επενδύσεων, οι οποίες αν και ήταν ταυτόσηµες, µεταξύ διαφορετικών υποψηφίων, οι επιµέρους γνωµοδοτικές επιτροπές τα αντιµετώπισαν µε άλλη προσέγγιση», αναφέρθηκε στην Agrenda από µελετητή. «Γίνεται κατανοητό πως σε ένα ανταγωνιστικό σύστηµα µοριοδότησης η διαφορετική αντιµετώπιση από νοµό σε νοµό ή µεταξύ αξιολογητών ακόµη και στην ίδια περιοχή, γεννά ερωτήµατα για το συντονισµό που υπήρχε αλλά και για τα θέµατα ίσης µεταχείρισης που θα προκύψουν και θα οδηγήσουν κάποιους ακόµη και στην οδό της δικαιοσύνης ώστε να βρουν το δίκιο τους», σχολιάζει στην Agrenda έµπειρος µελετητής.

Νόµιµη κατοχή και ίδια συµµετοχή

Αρκετά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν, επίσης µε το ζήτηµα της νόµιµης κατοχής, τόσο ως προς τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης, όσο κι ως προς  τη βαθµολόγηση του κριτηρίου που αφορά στα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις και αν αυτά είναι ιδιόκτητα και απαλλαγµένα από οποιαδήποτε βάρη.

Το πιο σηµαντικό ζήτηµα που οδήγησε σε απορρίψεις είτε επενδύσεων, είτε του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, σχετίζεται µε την έγκαιρη προσκόµιση των πιστοποιητικών από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή το κτηµατολογικό γραφείο. «Στις περισσότερες περιπτώσεις µολονότι κατατέθηκε εµπρόθεσµα το σχετικό δικαιολογητικό που πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είχε υποβάλλει εγκαίρως την αίτηση για την έκδοση των απαιτούµενων εγγράφων, οι γνωµοδοτικές επιτροπές δεν έκαναν δεκτή τη διευκρινιστική εγκύκλιο και προχώρησαν σε απόρριψη επενδύσεων ή επενδυτικών σχεδίων λόγω µη τεκµηρίωσης της νόµιµης κατοχής, είτε σε περιπτώσεις ύπαρξης πιστοποιητικού µεταγραφής, αλλά έλλειψης των υπόλοιπων δικαιολογητικών, δεν βαθµολόγησαν το συγκεκριµένο κριτήριο», αναφέρθηκε στην Agrenda. Προστέθηκε δε, ότι «ταυτόχρονα, υπήρξαν περιπτώσεις, για το ίδιο κριτήριο, όπου είχαµε την κατάθεση, ως παραστατικό τεκµηρίωσης, στη θέση του αντιγράφου της µερίδας από το υποθηκοφυλακείο, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τον ίδιο φορέα, είτε βεβαίωση ιδιοκτησίας από το κτηµατολογικό γραφείο, τα οποία όµως δεν κρίθηκαν ορθά, παρότι επέχουν την ίδια βαρύτητα µε το αντίγραφο της µερίδας, µε συνέπεια να µη δοθεί βαθµολογία».

Ως προς το κριτήριο για τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής (σ.σ. 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού), όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda την αναστάτωση την προκάλεσε η ερµηνεία της διαδικασίας υπολογισµού της µε συνέπεια να υπάρξουν περικοπές στη βαθµολογία. «Το βασικότερο πρόβληµα που διαπιστώθηκε ήταν πως σε βεβαιώσεις τραπεζών δεν ελήφθη υπόψη το καλύτερο τρίµηνο, όπως προτάθηκε από τα µελετητικά γραφεία, αλλά ο µέσος όρος όλων των µηνών που αναγράφονταν στις βεβαιώσεις των τραπεζών, µε τη δικαιολογία ότι δεν αναφερόταν ρητώς κάτι τέτοιο στη µελέτη», τονίζεται αρµοδίως.

Προβλήµατα εντοπίστηκαν, τέλος, στην περίπτωση της πιστοποίησης των προϊόντων µε βάση το πρότυπο GlobalGap (σ. σ. γνωµοδοτικές είπαν δεν µπορούν να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν τα χωράφια που έχουν πιστοποιηθεί), η και πιστοποίησης στα πρότυπα της βιολογικής καλλιέργειας λόγω διαφορετικών διευκρινήσεων που δόθηκαν στην φάση της αξιολόγησης από αυτές που υπήρχαν στην φάση της υποβολής των σχεδίων.

Κρίσιµο σηµείο εφεξής, όπως µας τονίστηκε, είναι να ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο και τις Περιφέρειες οι σχετικές παρατηρήσεις ώστε να «θεραπευτούν» τα προβλήµατα και να αποκατασταθεί η ισοτιµία και η ίδια µεταχείριση υποψηφίων επενδυτικών σχεδίων, ώστε στο τέλος της διαδικασίας κριτήρια που βαθµολογήθηκαν σε µία περιφερειακή ενότητα να µην στερηθούν από µία άλλη και ταυτόχρονα να συσταθούν κατά το δυνατό περισσότερες επιτροπές που θα κρίνουν τις ενστάσεις για να ξεκαθαρίσει το δυνατό γρηγορότερα το τοπίο.

Η παράταση χορηγείται επί των πινάκων αποτελεσμάτων που έχουν ανακοινώσει οι Περιφέρειες και που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Περιφέρεια

Νέα προθεσμία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής

Κεντρική Μακεδονία

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020

Κρήτη

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020

Στερεά Ελλάδα

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Δυτική Μακεδονία

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Θεσσαλία

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

 

Το άρθρο φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε εκτάκτως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου μαζί με το περιοδικό Wine Trails.

 

 

Σχόλια (9)
Προσθήκη σχολίου

12-03-2020 14:29Αθήνα

Στην περίπτωση που δεν περάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση από το ΟΣΔΕ στο ΠΣΚΕ η αιτία είναι ότι δεν το τράβηξε το ίδιο το σύστημα κατά την περίοδο που έγινε η οριστικοποίηση της αίτηση, θεωρό ότι κάτι τέτοιο ήταν αστοχία του ίδιου του συστήματος και δεν είναι λάθος του μελετητή. Όπως και ότι η ασφαλίστηκες ενημερότητες καθώς οι δικαιούχοι κατά την περίοδο εκείνη δεν είχαν εκπληρώσει τις ασφαλίστηκες απαιτήσεις, στη συναιχεια πλήρωσαν όσα χρωστούσαν και πλέον είναι ασφαλίστηκα εντάξει, και πάλι δεν θεωρώ ότι ευθύνεται ο μελετητής. Λάθη γίνονται και καλό θα είναι εάν περασουν οι υποψήφιοι

Απάντηση

05-03-2020 13:38Μυρτώ

Οι ενημερότητες ήταν κριτήριο επιλεξιμότητας. Δεν έπρεπε καν να αξιολογήσουν αιτήσεις χωρίς ενημερότητες σε ισχύ. Σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ έτσι γίνεται. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χαϊδεύουν τα αφτιά μελετητών που δε δίνουν την πρέπουσα προσοχή στον πελάτη τους και χαλάνε την πιάτσα του επαγγέλματος.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

03-03-2020 15:51θανασης

περιμενα δυο χρονια για να εκγριθει το σχεδιο και καποιοος εξυπνος μελετητης δεν περασε το οσδε οπως επρεπε και αν κανω ενσταση τι θα γινει θα περιμενω παλι δυο χρονια μονο στην ελλαδα γινονται αυτα

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

03-03-2020 09:00Καραγιάννης Γρηγόρης

Η μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας κατ΄ατην υποβολή δε νομίζω ότι μπορεί να διορθωθεί. Ίσως για τους Νέους Γεωργούς του μέτρου 6,1 και αυτό γιατί πολλά γραφεία ΟΓΑ έδιναν βεβαιωση ασφάλισης (χωρίς εκκρεμότητα ασφαλιστικών εισφορών) αντί για βεβαίωση υποβολής αίτησης ασφάλισης. Τα λαθη είναι ανθρώπινα και γίνονται και από τις δύο πλευρές ( αξιολογητής - Μελετητής ) , ας διορθώσουν τα ανθρώπινα λάθη και βλέπουμε για τα άλλα.

Απάντηση

02-03-2020 21:41Μάκης

Καλά ρε θα μας τρελάνουν α ρε Πούτ ...να Ελλάδα . Δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα , δεν είχαν φορολογική ενημερότητα , δεν είχαν την ίδια συμμετοχή στην τράπεζα για να πάρουν τα μόρια . Και θέλουν τώρα να τους περάσουν στα σχέδια βελτίωσις .Καλα δεν ντρέπεστε αυτό είναι ις βάρος όσων τα είχαν όλα αυτά .

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις