BACK TO
TOP
Προγράμματα

Υψηλότερη επιδότηση από 60% έως 80% στα Σχέδια για τους νεοεισερχόμενους της τελευταίας 5αετίας

Από την ερχόµενη ∆ευτέρα θα είναι έτοιµο το ΠΣΚΕ ώστε να ξεκινήσει σύντοµα η διαδικασία αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισµού 230 εκατ. ευρώ.

17_15

Γιώργος Κοντονής

7946
20

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση που έχει στη διάθεσή της η Agrenda, αιτήσεις θα µπορούν να κάνουν κατ’ επάγγελµα αγρότες και Νέοι Αγρότες του Μέτρου 6.1 όπως και οι επιλαχόντες του Μέτρου. Σύµφωνα µε τη νέα απόφαση, ο µέγιστος προϋπολογισµός φακέλου µπορεί να φτάσει τα 150.000 ευρώ. Υπό την προϋπόθεση πως η Τυπική Απόδοση της εκµετάλλευσης θα είναι ίση τουλάχιστον µε το 20% (αντί για 25% που έλεγε η προδηµοσίευση) του προϋπολογισµού του φακέλου, η επιλέξιµη δαπάνη µπορεί να φτάσει τα 250.000 ευρώ. Επιπλέον η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη τρακτέρ διαµορφώνεται στα 125.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισµός αθροιστικά για µηχανολογικό εξοπλισµό (εξαιρουµένων χορτοδετικών) και φύτευση δέντρων δεν µπορεί να ξεπερνά τα 160.000 ευρώ ανά φάκελο.

Στο 60% ορίζεται η ένταση ενίσχυσης για νέους αγρότες και ορεινές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα και Κρήτη, και για τους λοιπούς γεωργούς και τις µειονεκτικές στο 50%, σύµφωνα µε τον πίνακα ενισχύσεων των υπό διαβούλευση Σχεδίων Βελτίωσης. Εξαίρεση αποτελούν τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προβλέπεται επιδότηση οριζόντια 70-80% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και η Αττική όπου προβλέπονται ποσοστά 50% για νέους και ορεινές και 40% για τους υπόλοιπους.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

 

Τα κύρια σηµεία της πρόσκλησης έχουν ως εξής:

 • Επιδοτείται τρακτέρ µέγιστης δαπάνης έως 125.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται µηχανολογικός εξοπλισµός και φυτεύσεις µε άθροισµα δαπανών έως 160.000 ευρώ.
 • Η αγορά γης επιδοτείται για όµορα αγροτεµάχια. Ως όµορα θεωρούνται τα αγροτεµάχια τα οποία διαθέτουν µεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται µεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαµόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όµβριων υδάτων χωρίς την παρεµβολή άλλων αγροτεµαχίων. Ως αγορά όµορου αγροτεµαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεµάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν µεταβιβάζεται το σύνολο του εναποµένοντος µεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεµαχίου.
 • Επιδοτείται δενδροκοµικό τρακτέρ κατ’ εξαίρεση εφόσον υπάρχει ήδη αναπόσβεστο τρακτέρ στην εκµετάλλευση, εφόσον στο ΟΣ∆Ε του 2022 δεν έχει δηλωθεί δενδροκαλλιέργεια άνω των 10 στρεµµάτων. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 στρέµµατα.
 • Εµπλουτίζονται οι εξαιρέσεις από τις επιλέξιµες ιπποδυνάµεις βάσει του αλγορίθµου TERES.
 • Επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά. Ενδεικτικά για τα συνδεδεµένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά προβλέπεται µέγιστη δαπάνη στα 1000 ευρώ/kW και για τα αυτόνοµα στα 2.200 ευρώ/kW.

Με υψηλότερη επιδότηση 40άρηδες αγρότες της τελευταίας 5ετίας 

Υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης θα απολαµβάνουν και όσοι αγρότες είναι έως 41 ετών και έχουν εγκατασταθεί στη γεωργία την τελευταία 5ετία, καθώς θα θεωρούνται και αυτοί «Νέοι Αγρότες» (Κατηγορία 1 στον πίνακα), σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το νέο θεσµικό πλαίσιο. Πρόκειται για µία πρόβλεψη που δεν υπήρχε ούτε στη διαβούλευση, ούτε και στην περασµένη προκήρυξη, και σαφώς δίνει ώθηση στα επενδυτικά πλάνα αυτής της κατηγορίας αγροτών. Από εκεί και πέρα, µέχρι και αγροτεµάχια εξ’ αδιαιρέτου έρχονται να ενώσουν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης που επιδοτούν για πρώτη φορά την αγορά γης.

Όσον αφορά το ύψος του φακέλου, για όλες τις εκµεταλλεύσεις προσδιορίζεται ανώτατο 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ, εφόσον η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού.

∆ικαιούχοι

 1. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1.1. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να µην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.

1.2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.

1.4. Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.

1.5. Να µην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

1.6. Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υποµέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο µέτρο. ∆εν είναι επιλέξιµοι οι νεοεισερχόµενοι επαγγελµατίες αγρότες µε εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το µέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιµες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις

Αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε µία εκµετάλλευση να είναι επιλέξιµη, είναι οι εξής:

Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) µεγαλύτερο ή ίσο των:

 • 12.000 ευρώγια την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
 • 8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 • 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν  τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Ύψος αιτούµενου προϋπολογισµού

Για όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ως όριο αιτούµενου προϋπολογισµού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού.


Επιλέξιµες δαπάνες

 1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Περιλαµβάνονται σταβλικές εγκαταστάσεις, µελισσοκοµικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής µελιού και αποθήκες, εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια, αποθήκες, θερµοκήπια κ.α.
 2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. Ειδικότερα ενισχύονται:

α) Εξοπλισµός ζωικής παραγωγής, όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήµατα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήµατα θέρµανσης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.

β) Εξοπλισµός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήµατα διαλογής, θάλαµοι ψύξης, συγκροτήµατα συσκευασίας κ.ά.

γ) Εξοπλισµός ο οποίος ενσωµατώνεται σε θερµοκήπια όπως εξοπλισµός θέρµανσης, εργαστηριακός εξοπλισµός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

2.1.2. Τρακτέρ, χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), οι φυτευτικές µηχανές, οι πατατοσυλλεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής κρεµµυδιών, οι µηχανές συλλογής αρωµατικών και ανθοκοµικών φυτών, οι σταφυλοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής οπώρων, οι περονοφόροι φορτωτές, τα bobcat, τα µηχανήµατα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκµετάλλευσης και οι ενσιροδιανοµείς.

2.1.3.      Kινητές αµελκτικές µηχανές, ενσιρωδιανοµείς, µελιτοεξαγωγείς, µηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά. Aναρτώµενα ή συρόµενα µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές µηχανές, λιπασµατοδιανοµείς, ψεκαστικά µηχανήµατα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισµός ασφαλείας, µηχανήµατα χορτονοµής (κοπτικά, συνθλιπτικά, συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές µηχανές και εξοπλισµός συλλογής, ρυµουλκούµενα µε ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρµες απλές και ανατρεπόµενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώµενα και συρόµενα, φορητά αλυσοπρίονα, εξαρτήµατα ελκυστήρων αναρτώµενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες, πιρούνες) κ.ά.

 1. Αγορά γης: Η αγορά αφορά κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή απόκτηση αγροτεµαχίων τα οποία είναι όµορα µε «ήδη ιδιόκτητα αγροτεµάχια». Ως όµορα θεωρούνται τα αγροτεµάχια τα οποία διαθέτουν µεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται µεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαµόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όµβριων υδάτων χωρίς την παρεµβολή άλλων αγροτεµαχίων. Ως αγορά όµορου αγροτεµαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεµάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν µεταβιβάζεται το σύνολο του εναποµένοντος µεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεµαχίου.
 2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
 3. Αγορά αυτοκινήτου µε ψυκτικό θάλαµο για την εξυπηρέτηση εκµετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή µανιταριών ή µελισσοκοµικού φορτηγού.
 4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδεδεµένα ή αυτόνοµα, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερµικής ενέργειας, ανεµογεννήτριες, καυστήρες βιοµάζας.
 5. Περιφράξεις του χώρου.

Ευελιξία για την αγορά τρακτέρ έως 100 ίππων

Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τρακτέρ διαµορφώνεται στα 125.000 ευρώ όπως δηλαδή και στην πρόσκληση του 2017. Ειδικότερα, για την αγορά τρακτέρ ισχύουν τα εξής:

Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

Απαγορεύεται, η συγχρηµατοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.

Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που στις 31.12.2022 υπήρχε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην εκµετάλλευση. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α. Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένος δενδροκοµικός / αµπελουργικός ελκυστήρας στην εκµετάλλευση.

β. Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτερη από 10 στρέµµατα.

γ.  Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 στρέµµατα και η τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης. Για τον συγκεκριµένο υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

Για την προµήθεια ελκυστήρα η επιλογή της απαιτούµενης ισχύος για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης προσδιορίζεται µε βάση τον αλγόριθµο TEReS (συν 10 ίπποι). Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η αγορά τρακτέρ:

α.  Έως 50 ίππων για καλλιέργεια µαστίχας σε έκταση τουλάχιστον 20 στρεµµάτων.

β. Έως 70 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 35 στρεµµάτων.

γ. Έως 80 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεµµάτων. Ή για καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων

δ. Έως 70 ίππων για εκτροφή τουλάχιστον: 150 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων. Στην περίπτωση όπου η εκµετάλλευση κατέχει ή θα κατέχει µη αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ ιπποδύναµης ανάλογης των προδιαγραφών του ενσιροδιανοµέα και µέχρι 90 ίππων η οποία για λόγους εύρεσης του κατάλληλου τρακτέρ µπορεί να προσαυξάνεται µέχρι και 10 ίππους.

Έως 18.500 ευρώ για  τα άροτρα

Τα µέγιστα κόστη ανά παρελκόµενα αυξάνονται στην ΥΑ σε σχέση µε το πλαίσιο προς διαβούλευση και έχουν ως εξής:

Άροτρα: Για αναστρεφόµενα 6.900, 11.300 και 18.200 ευρώ για 2υνα, 3υνα και 4υνα+ αντίστοιχα και για µη αναστρεφόµενα 3.200, 5.000 και 8.200 ευρώ.

Φρέζες: Βαρέως τύπου ανάλογα το πλάτος εργασίας 5.600 έως 8.500 ευρώ, µεσαίου τύπου 4.750 έως 8.000 ευρώ και ελαφρού τύπου 3.800
έως 5.750 ευρώ.

Καλλιεργητές: Βαρέως τύπου ανάλογα το πλάτος εργασίας 2.200 έως 8.150 ευρώ και ελαφρού τύπου 1.750 έως 6.650 ευρώ.

Ρίπερ: 2.000 έως 11.300 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας.

Σβολοκόπτες: 7.500 έως 18.000 ευρώ ανάλογα
το πλάτος εργασίας.

Υπεδαφοκαλλιεργητές: 3.750 έως 10.000 ευρώ ανάλογα
το πλάτος εργασίας

Ισοπεδωτές: Μηχανικοί 3.200 έως 5.000 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας και υδραυλικοί από 4.400 έως 5.700 ευρώ.

Η συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη αγοράς παρελκόµενων κατεργασίας εδάφους δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 45.000 ευρώ και για πολυµηχανήµατα τα 60.000.

Σχόλια (20)
Προσθήκη σχολίου

19-03-2023 00:54Kylie Harvey

GET RICH WITH BLANK ATM CARD, Whatsapp: +18033921735 I want to testify about Dark Web blank atm cards which can withdraw money from any atm machines around the world. I was very poor before and have no job. I saw so many testimony about how Dark Web Cyber hackers send them the atm blank card and use it to collect money in any atm machine and become rich {DARKWEBONLINEHACKERS@GMAIL.COM} I email them also and they sent me the blank atm card. I have use it to get 500,000 dollars. withdraw the maximum of 5,000 USD daily. Dark Web is giving out the card just to help the poor. Hack and take money directly from any atm machine vault with the use of atm programmed card which runs in automatic mode. You can also contact them for the service below * Western Union/MoneyGram Transfer * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email: darkwebonlinehackers@gmail.com Text & Call or WhatsApp: +18033921735 Website: https://darkwebonlinehackers.com

Απάντηση

19-03-2023 00:34Kylie Harvey

GET RICH WITH BLANK ATM CARD, Whatsapp: +18033921735 I want to testify about Dark Web blank atm cards which can withdraw money from any atm machines around the world. I was very poor before and have no job. I saw so many testimony about how Dark Web Cyber hackers send them the atm blank card and use it to collect money in any atm machine and become rich {DARKWEBONLINEHACKERS@GMAIL.COM} I email them also and they sent me the blank atm card. I have use it to get 500,000 dollars. withdraw the maximum of 5,000 USD daily. Dark Web is giving out the card just to help the poor. Hack and take money directly from any atm machine vault with the use of atm programmed card which runs in automatic mode. You can also contact them for the service below * Western Union/MoneyGram Transfer * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email: darkwebonlinehackers@gmail.com Text & Call or WhatsApp: +18033921735 Website: https://darkwebonlinehackers.com

Απάντηση

13-03-2023 13:07Αγροτης

Επίπεδο μηδέν...λίγο σοβαρότητα διαβάζουν και γυναίκες και ίσως και παιδιά

Απάντηση

12-03-2023 15:16Θανος

Κάψατε τους επιλαχόντες κοπριτες ασχετοι θα πληρώσετε ήρθε ι ώρα σας

Απάντηση

12-03-2023 12:15Γιωργος

Γραφειο τυπου της ν.δ εχετε καταντησει.αηδια πια.ολο προγραμματα,λεφτα,επιδοτησεις,μπονους..λεφτα...λεφτα.....λεφτα.που τα ειδατε τα λεφτα ρε απατεωνες;;;;κλαιει ολη η αγροτιά και η κτηνοτροφια.ζουμε στην κοψη του ξυραφιου απο θαυμα Θεου.δεν εχουμε οχι μονο να καλλιεργησουμε αλλα ζοριζομαστε και στα προς το ζην.εσεις εκει την προπαγανδα σας οτι ζουμε στον παραδεισο.τελειωσατε ηδη γουρουνια.λιγο σας εμεινε δεξιοι φασιστες.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (15)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις