Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τράπεζες

Ανακοίνωση της Eurobank σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, ότι με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited (εφεξής «Fairfax»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, κατήλθε στις 07.11.2019 του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 31,71%, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

eurobank_13

43
0

Η αλυσίδα των ελεγχόμενων θυγατρικών της Fairfax, οι οποίες κατέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα σύμφωνα με το ν. 3864/2010

(εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)

1.      Allied World Assurance Company, Ltd

3,63%

2.      Brit Reinsurance (Bermuda) Limited

0,83%

3.      Brit Syndicates Limited

0,04%

4.      Greystone Insurance Company

2,51%

5.      CRC Reinsurance Limited

0,50%

6.      Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund

0,56%

7.      Fairfax (Barbados) International Corp.

0,34%

8.      Newline Insurance Company Limited

0,20%

9.      Newline Corporate Name Limited

 

1,42%

10.    Northbridge General Insurance Corporation

0,03%

11.    Odyssey Re Europe S.A.

0,25%

12.    Odyssey Reinsurance Company

5,12%

13.    RiverStone Insurance (UK) Limited

1,20%

14.    TIG Insurance (Barbados) Limited

0,77%

15.    TIG Insurance Company

3,14%

16.    United States Fire Insurance Company

3,42%

17.    Wentworth Insurance Company Ltd

3,18%

18.    Zenith Insurance Company

0,57%

19.    Federated Insurance Company

0,02%

20.    Hudson Insurance Company

0,28%

21.    The Sixty Three Foundation

0,08%

22.    Verassure Insurance Company

0,01%

23.    Zenith Insurance Company (Canada)

0,01%

24.    Fairfax (US) Inc.

0,12%

25.    Odyssey Group Holdings, Inc.

1,03%

26.    HWIC Global Equity Fund

1,98%

27.    HWIC Value Opportunities Fund

0,44%

Σύνολο

31,71%


Για έμμεσες συμμετοχές, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη
Fairfax, σημειώνονται τα κατωτέρω:

 1. η Fairfax (Barbados) International Corp. ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd.,
 2. η FFHL Group Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 3. η Wentworth Insurance Company Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
 4. η TIG Insurance (Barbados) Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
 5. η Northbridge General Insurance Corporation ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation,
 6. η Northbridge Financial Corporation ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 7. η Federated Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation (βλέπε σημείο 6 ανωτέρω),
 8. η Verassure Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge General Insurance Corporation (βλέπε σημείο 5 ανωτέρω),
 9. η Zenith Insurance Company (Canada) ανήκει κατά 100% στην Verassure Insurance Company (βλέπε σημείο 8 ανωτέρω),
 10. η United States Fire Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Crum & Forster Holdings Corp.,
 11. η Crum & Forster Holdings Corp. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc.,
 12. η Fairfax (US) Inc. ανήκει κατά 93,56% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω) και 6,44% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 13. η TIG Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
 14. η The North River Insurance Company ανήκει κατά 100% στην United States Fire Insurance Company (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω),
 15. η Odyssey Reinsurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Group Holdings Inc.,
 16. η Odyssey Group Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Odyssey US Holdings Inc.,
 17. η Odyssey US Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
 18. η Zenith Insurance Company (California) ανήκει κατά 100% στην Zenith National Insurance Corp.,
 19. η Zenith National Insurance Corp. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax (US) Inc., (91,93%) (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω), United States Fire Insurance Company (1,90%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), The North River Insurance Company (0,10%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), και Odyssey Reinsurance Company (6,07%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 20. η RiverStone Insurance (UK) Limited ανήκει κατά 100% στην RiverStone Holdings Limited,
 21. η RiverStone Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 22. η Allied World Assurance Company, Ltd. ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, Ltd,
 23. η Allied World Assurance Company Holdings, Ltd ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, GmbH,
 24. η Allied World Assurance Company Holdings, GmbH ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH,
 25. η Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH ανήκει κατά 67,80% στην 1102952 B.C. Unlimited Liability Company,
 26. η 1102952 B.C. Unlimited Liability Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 27. η Greystone Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 28. η Hudson Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 29. η Odyssey Re Europe S.A. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Odyssey Reinsurance Company (0,01%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω) και Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. (99,99%),
 30. η Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 31. η Newline Corporate Name Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited,
 32. η Newline Holdings UK Limited ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 33. η Newline Insurance Company Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited (βλέπε σημείο 32 ανωτέρω),
 34. η Brit Syndicates Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited,
 35. η Brit Insurance Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Limited,
 36. η Brit Limited ανήκει κατά 88,85% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 37. η Brit Reinsurance (Bermuda) Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
 38. η HWIC Global Equity Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (65,70%) (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), Advent Capital (No.3) Limited (29,25%) και Brit UW Limited (5,05%),
 39. η Advent Capital (No.3) Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital (Holdings) LTD,
 40. η Advent Capital (Holdings) LTD κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax Financial Holdings Limited (56,61%), United States Fires Company (10,84%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), Odyssey Reinsurance Company (15,69%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω), The North River Insurance Company (1,84%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), TIG Insurance Company (13,84%) (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω) και Fairfax (Barbados) International Corp. (1,18%) (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
 41. η Brit UW Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
 42. η Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund είναι ένα συνταξιοδοτικό πλάνο για πρώην εργαζόμενους συγκεκριμένων θυγατρικών της Fairfax,
 43. η The Sixty Three Foundation είναι ένας αυτόνομος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών χορηγιών,
 44. η CRC Reinsurance Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 45. η Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 46. η Colonnade Insurance S.A. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Luxembourg Holdings Sarl,
 47. η Fairfax Luxembourg Holdings Sarl ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 48. η HWIC Value Opportunities Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: 2,18% από την Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna (βλέπε σημείο 45 ανωτέρω), 1,11% από την Odyssey Re Europe S.A. (βλέπε σημείο 29 ανωτέρω), 1,66% από την Newline Corporate Name Limited (βλέπε σημείο 31 ανωτέρω), 0,61% από την Newline Insurance Company Limited (βλέπε σημείο 33 ανωτέρω), 18,50% από την Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), 8,16% από την Brit Syndicates Limited (βλέπε σημείο 34 ανωτέρω), 29,04% από την RiverStone Insurance (UK) Limited (βλέπε σημείο 20 ανωτέρω), 15,23% από την Colonnade Insurance S.A. (βλέπε σημείο 46 ανωτέρω), και
 49. η The Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund, η Sixty Three Foundation και η HWIC Value Opportunities Fund διαχειρίζονται από την Fairfax Financial Holdings Limited.

 

Τέλος, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνεται ότι η Fairfax δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση από κανένα πρόσωπο, όπως ορίζεται η έννοια της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ν. 3556/2007.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία