Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ελαιώνες και Αμπελώνες

Αυστηροί κανόνες του ΥΠΑΑΤ για τη νόμιμη οινοποίηση σταφυλιών

Υποχρεωτική καθίσταται η αναγραφή στα τιμολόγια και τα δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές) του ονοματεπωνύμου και του Α.Φ.Μ. του αμπελουργού, της ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών καθώς και του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου.

Ισονομία στη φορολόγηση οινοποιείων ζητά η ΚΕΟΣΟΕ

94
0

Αυτό προβλέπει η υπ’ αρ. 3742/97864/7.8.2013 εγκύκλιος του τμήματος Οίνου του ΥΑΑΤ, το οποίο καλεί τις ΔΑΟΚ να πραγματοποιήσουν απροειδοποίητους ελέγχους.

Αναλυτικότερα, αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (φυτεύσεις χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη Κ.Ο.Α. ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), παρακαλούμε όπως ενημερωθούν με το παρόν έγγραφο όλες οι οινοποιητικές μονάδες της περιοχής σας καθώς και τα γραφεία Αγροτικής Οικονομίας των 'ΑΟΚ για τα ακόλουθα:

1. Από τη λήψη του παρόντος καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές): του ονοματεπωνύμου και του Α.Φ.Μ. του αμπελουργού, της ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών καθώς και του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου.

Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τις εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν σταφύλια τα οποία τα μεταπωλούν σε τρίτους ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό τους. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να εφοδιάσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις με συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία των αμπελουργών (Όνομα, ΑΦΜ, Ποικιλία αμπέλου, Κωδικός αμπελοτεμαχίου, ποσότητες σταφυλιών).

Οι αμπελουργοί υποχρεούνται, πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές) που παραλαμβάνουν για λογαριασμό τρίτων), όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης και αναφύτευσης.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εμπορίας της εμπορικής, στη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών και τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου. Τα στελέχη των τιμολογίων/δελτίων αυτών φυλάσσονται επί πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων αρχών ελέγχου.

2. Στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής τηρείται ρητά το άρθρο 12 της με αριθμ. 285870/1-09- 2004 ΚΥΑ «Στην περίπτωση μεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερομένων σταφυλιών».

3. Πραγματοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά στα οινοποιεία σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και τη με αριθμ.285870/1-09-2004 ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων οριζόμενο ελεγκτή.

4. Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προέρχονται από αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και τηρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής των οίνων αυτών συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων στρεμματικών αποδόσεων τους.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 285870/1-09-2004 στην περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την μεταφορά αυτή. Η αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης και ο παραλήπτης του φορτίου οφείλουν να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι (Βιβλία, επισήμανση προϊόντος).

 

Κανόνες για την παραγωγή χυμού σταφυλής

Με δεύτερη εγκύκλιο του (3742/97884/7.8.2013) το τμήμα Οίνου καθορίζει αυστηρές διαδικασίες για την παραγωγή χυμού σταφυλής στην οποία μάλιστα προβλέπονται οι ίδιες υποχρεώσεις (ΑΦΜ, κωδικός αμπελοτεμαχίου, κλπ) αναγραφής στοιχείων στα παραστατικά διακίνησης.

Διευκρινίζεται ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής χυμού/θειωμένου χυμού θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις περί εγκαταστάσεων τροφίμων σε ότι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ο δε χυμός σταφυλής ως τελικό προϊόν, να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Οδηγία 2001/112 του Συμβουλίου όπως αυτή εναρμονίστηκε στο εθνικό δίκαιο (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, άρθρα 126 και 129).

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η είσοδος στον αμπελοοινικό τομέα (οινοποιητικές επιχειρήσεις) μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (χυμός από μη οινοποιήσιμα σταφύλια), παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα με το παρόν έγγραφο όλες οι επιχειρήσεις που ήδη παράγουν ή προτίθενται να παράγουν χυμό σταφυλής/ή θειωμένο χυμό ως πρώτη ύλη για την παραγωγή χυμού σταφυλής στην περιοχή αρμοδιότητας σας ότι για να λειτουργήσουν, πέραν των απαιτήσεων που απορρέουν από διατάξεις αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων (Φορολογικά στοιχεία-έναρξη επαγγέλματος, σχετική άδεια λειτουργίας κ.λ.π.) ή την υγιεινή και την ασφάλεια του προϊόντος θα πρέπει από την λήψη του παρόντος:

1. Να ενημερώσουν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη παραλαβής σταφυλιών τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, για την δυναμικότητα τους, τον αριθμό δεξαμενών, την αρίθμηση και την χωρητικότητα κάθε μιας από αυτές. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις επιχειρήσεις παραγωγής χυμού-θειωμένου χυμού που ήδη λειτουργούν.

2. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση αυτή λειτουργούσε τις προηγούμενες αμπελοοινικές περιόδους ως οινοποιητική εγκατάσταση θα πρέπει ο νομικά υπεύθυνος με έγγραφο του να γνωστοποιήσει στην αρμόδια ΔΑΟΚ την παύση της λειτουργίας της. Επιπλέον να μεριμνήσει ώστε πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης ως χυμοποιείο ότι έχει απομακρυνθεί από αυτήν κάθε αμπελοοινικό προϊόν, έχουν θεωρηθεί, σφραγισθεί και κλείσει τα βιβλία αποθήκης του αμπελοοινικού τομέα που αφορούν την συγκεκριμένη εγκατάσταση της επιχείρησης η σφραγίδα πιστοποίησης Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. οίνων και κάθε επίσημο έγγραφο που συνδέει την εγκατάσταση αυτή με το αμπελοοινικό τομέα και την Κ.Ο.Α. των αμπελοοινικών προϊόντων.

3. Οι μονάδες μεταποίησης χυμού σταφυλιών οι οποίες παραλαμβάνουν σταφύλια οινοποιήσιμα ή μη, θα πρέπει στο τέλος της ημέρας παραλαβής να κοινοποιούν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικά ή με φάξ) στις οικείες Δ.Α.Ο.Κ. τις ποσότητες των σταφυλιών που παρέλαβαν, τον χυμό σταφυλής/θειωμένο χυμό που παρήγαγαν συνολικά καθώς και αναλυτικά σε ποιες δεξαμενές (αριθμός δεξαμενής) και την ακριβή ποσότητα προϊόντος σε κάθε μία από αυτές. Από την έναρξη παραλαβής σταφυλιών και κάθε πέντε (5) ημέρες (ημερολογιακά) υποχρεούνται να αποστέλλουν στην οικεία Δ.Α.Ο.Κ. συγκεντρωτική κατάσταση ανά ημέρα εργασίας με τις ποσότητες ανά δελτίο παραλαβής/αποστολής των σταφυλιών που παρέλαβαν μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα καθώς και τους αριθμούς των δελτίων αποστολής/παραλαβής. Επίσης ενημερώνουν την αρμόδια 8ΑΟΚ τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν από κάθε διακίνηση χυμού προς οποιοδήποτε παραλήπτη, για την ποσότητα που θα διακινηθεί, τα στοιχεία του παραλήπτη, το σακχαρικό τίτλο του χυμού (Brix ή βαθμός Βe), τον χρόνο που θα γίνει η φόρτωση και τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.

Στο συνοδευτικό έγγραφο/δελτίο αποστολής του Καν.(ΕΚ) 436/2008 το οποίο θεωρείται εκ των προτέρων και υποχρεωτικά από τον αρμόδιο για τα αμπελοοινικά θέματα υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ. πέραν των άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη «χυμός σταφυλής από μη οινοποιήσιμα σταφύλια» ή «θειωμένος χυμός ως πρώτη ύλη για την παραγωγή χυμού σταφυλής, από μη οινοποιήσιμα σταφύλια» κατά περίπτωση.

4. Από την λήψη του παρόντος καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (χυμοποιεία ή εμπορικές επιχειρήσεις): του ονοματεπωνύμου και του Α.Φ.Μ. του αμπελουργού, της ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών καθώς και του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου.

Τα στελέχη δελτίων παραλαβής/τιμολογίων αυτών φυλάσσονται επί πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων αρχών ελέγχου.

5. Μετά το τέλος των εργασιών παραλαβής των σταφυλιών της τρέχουσας περιόδου, η επιχείρηση κοινοποιεί στην ΔΑΟΚ την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα τις συνολικές ποσότητες των σταφυλιών που παρέλαβε, την συνολική ποσότητα του χυμού που παρήχθη, καθώς και την ποσότητα του χυμού που βρίσκεται στην εγκατάσταση της (σε αριθμημένες δεξαμενές).

 

Βρείτε εδώ τις αντίστοιχες σχετικές εγκυκλίους: Έλεγχος σε οινοποιητικές επιχειρήσεις.pdf

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου

30-08-2015 16:58Κος Γιαννης

Kaλημερα Κυριοι, θα ηθελα να μαθω πω ς μπορει να λειτουργει ο *μηχανισμος* των καταγγελιων για παρανομα αμπελια ,,,,,,για να δω την αντιμετωπιση ? τι κινησεις κανει το τοπικο γραφειο Αγρ, Αναπτυξης μετα απο μια Καταγελια ? πως κινηται ο Καταγγελομενος??? εχω μια Εκταση Παρανομη 4 Στρεμματα απο το 2009 5αετια μεχρι φετος , πως το Υπολογιζουν πληρωνεις και ανδρομικα ? τι κανω απο κει καί μετα ??? προσφευγω σε Ενστασεις ??? υπολογιζονται και τα 3 χρονια πουν δεν η ταν καρποφορια ? S ,O,S opoιος ξερει η εχει μαθει κατι ας μου απαντησει Ευχαριστω Κος Γιαννης.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία