Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Σύσταση οργάνων ελέγχου σχεδίων στους Αναπτυξιακούς

Συστήνονται όργανα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των παλιών και νέων αναπτυξιακών νόμων....

0
0

Συστήνονται κεντρικά ή περιφερειακά Όργανα Ελέγχου επί των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ισχύοντος αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ή στο καθεστώς ενισχύσεων των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων (3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990) με την υπ’ αριθμ. 118699 Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων.pdf


Σύμφωνα εμ την τροποποιητική απόφαση, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες - Έργο των Οργάνων Ελέγχου

1. Τα Όργανα Ελέγχου είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση:

1.1. Τακτικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

Ο τακτικός έλεγχος διενενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να πιστοποιηθεί,

α) η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή

β) η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του.

Στον τακτικό έλεγχο της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και

i. η εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016,

ii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.),

iii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3299/2004.

1.2. Εκτάκτου Ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση της Υπηρεσίας.

Στους εκτάκτους ελέγχους της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και

i. Ο έλεγχος για την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.

ii. Ο επανέλεγχος επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που μπορεί να λαμβάνει και συστηματική μορφή με διενέργεια ορισμένου αριθμού επανελέγχων στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου π.χ. ετήσιας, σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ελεγχθεί.

2. Τα Όργανα Ελέγχου διενεργούν επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) ή διοικητικό έλεγχο.

3. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί:

α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου).

β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).

γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης προκήρυξης και υπαγωγής.

δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση τακτικού ελέγχου, στοιχείων.

ε. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

4. Για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου και εφόσον το αίτημα ελέγχου αφορά σε ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η υποβολή του έχει γίνει μετά την 22η Σεπτεμβρίου 2016, δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

 

Άρθρο 4

Όροι, Διαδικασία και Προϋποθέσεις διενέργειας Ελέγχου

α. Στην περίπτωση των τακτικών ελέγχων το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός μηνός από την ημερομηνία πιστοποίησης από την αρμόδια Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου. Στις περιπτώσεις των ελέγχων της περίπτωσης ι της υποπαραγράφου 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, το Όργανο Ελέγχου συγκροτείται εντός δέκα (10) ημερών από την διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

β. Το μέλος του Ε.Μ.Π.Ε. το οποίο επιλέγεται κατά την τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., οφείλει να αποδεχθεί τον ορισμό του ως μέλος του Οργάνου Ελέγχου, εντός δύο (2) ημερών, από τη γνωστοποίηση της κλήρωσης. Η μη απάντηση στη γνωστοποίηση της κλήρωσής του ισοδυναμεί με άρνηση ορισμού του.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, μη αποδοχής του ορισμού του ως μέλους του Οργάνου Ελέγχου σε 2 κληρώσεις, στερείται του δικαιώματος συμμετοχής σε κληρώσεις για διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση περαιτέρω αναιτιολόγητης άρνησης ορισμού του, το θέμα τίθεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών (Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.) με το ερώτημα της διαγραφής του από το Ε.Μ.Π.Ε..

Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση μη αποδοχής του ορισμού του λόγω ανωτέρας βίας επαρκώς αποδεδειγμένης.

γ. Τα μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. οφείλουν να μην αποδεχθούν τον ορισμό τους ως μέλη του Οργάνου Ελέγχου αν πρόκειται να ενεργήσουν έλεγχο:

i. είτε σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν κατά το παρελθόν ελέγξει άλλα επενδυτικά σχέδια, είτε σε επενδυτικά σχέδια στην κατάρτιση των οποίων έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει.

ii. σε επενδυτικό φορέα στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκησή του οποίου συμμετέχουν οι ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί κώλυμα και όταν γίνεται μέσω νομικού προσώπου.

iii. σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 ή τις περί αξιολόγησης διατάξεις των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων, το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο.

δ. Μέλος του Ε.Μ.Π.Ε. δεν μπορεί να οριστεί μέλος Οργάνου Ελέγχου για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η υποβολή τουλάχιστον δύο (2) εκθέσεων ελέγχου ανά επενδυτικό νόμο από προγενέστερες αποφάσεις συγκρότησης με τις οποίες είχε ορισθεί ως μέλος Οργάνου Ελέγχου, με εξαίρεση τον ορισμό του στους ελέγχους με ειδική αιτιολογία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3.

ε.i. Το Όργανο Ελέγχου διενεργεί τον επιτόπιο Έλεγχο (αυτοψία) εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησής του.

ii. Το Όργανο Ελέγχου οφείλει να υποβάλλει την έκθεση του ελέγχου μέσω του Π.Σ.Κ.Ε (πλην των περιπτώσεων εκθέσεων ελέγχων επενδυτικών σχεδίων των ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990 καθώς και εκθέσεων ελέγχων για τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3299/2004, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή), εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) και προκειμένου για διοικητικό έλεγχο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής του.

στ. Κάθε μέλος του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε με την απόφαση συγκρότησης, για το οποίο και είναι υπεύθυνο. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η έκθεση υπογράφεται από όλα τα μέλη του Οργάνου και υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά ή/και σε έντυπη μορφή.

ζ. Το Όργανο Ελέγχου οφείλει να προσκομίσει συμπληρωματική έκθεση στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. Με την προσκόμιση της συμπληρωματικής έκθεσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε το έργο του Οργάνου Ελέγχου, ως προς το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο και θεμελιώνεται το δικαίωμα της προβλεπόμενης αμοιβής.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire