Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά μέτρα

Αλλαγές στους διοικητικούς ελέγχους της Μεταποίησης

Μια σειρά αλλαγών τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφυγών για το πρόγραμμα της Μεταποίησης (Υπομέτρου 4.2) όσο και στη διενέργεια διοικητικών ελέγχων και τις προκαταβολές φέρνει τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 866/2018) που υπογράφει υπουργός...

Αλλαγές στους διοικητικούς ελέγχους της Μεταποίησης

0
0
Ειδικότερα όπως αναφέρει το απόφαση στην περίπτωση προκαταβολών δεν επιτρέπεται υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης και οι καταβολές των ενισχύσεων όπως και οι επιλέξιμες δαπάνες «ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησής της. Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση - αποπληρωμή του έργου»

Bρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για το μέτρο της Μεταποίησης.pdf
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:Άρθρο 1

Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 «Υποβολή και διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«4 α) Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και η εισήγηση της εξέτασης των προσφυγών στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 17 διενεργείται από:

αα) στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ ή υπαλλήλους του ΕΦΔ, ή

ββ) μέλη του μητρώου αξιολογητών, ή

γγ) υπαλλήλους άλλων φορέων του Δημοσίου ή/και εξωτερικό αξιολογητή ιδιώτη, οι οποίοι επιλέγονται από τον ΕΦΔ ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στις περιπτώσεις που ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης διενεργείται από αξιολογητές του μητρώου αξιολογητών ή από εξωτερικό αξιολογητή, τα παραδοτέα εξετάζονται από τον ΕΦΔ ως προς την τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης ο οποίος συμπληρώνει σχετικό έντυπο (check list) για κάθε παραδοτέο που εξετάζει. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον διοικητικό έλεγχο υποβάλλουν στον αρμόδιο ΕΦΔ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία δηλώνουν ότι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που σχετίζονται με τον διοικητικό έλεγχο πράξεων, δεν συμμετέχουν σε ελέγχους πράξεων που αφορούν σε δυνητικούς δικαιούχους με τους οποίους βρίσκονται ή διατηρούν σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχουν προσωπικό, οικονομικό κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τους δυνητικούς δικαιούχους αυτούς, το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους με αθέμιτο τρόπο.

β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ σε κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου».

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 «Διαδικασία καταβολής δημόσιας ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«13. Η καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία 1.6.5 «Καταβολή δημόσιας ενίσχυσης» του ΣΔΕ. Η ενίσχυση καταβάλλεται στον λογαριασμό του δικαιούχου». 3. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 12 «Διαδικασία καταβολής δημόσιας ενίσχυσης» προστίθεται παράγραφος 14, ως εξής:

«14. Για τη δράση 4.2.2, σε κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του Καν.(ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής στην περίπτωση προκαταβολών δεν επιτρέπεται υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης και οι καταβολές των ενισχύσεων όπως και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησής της. Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση - αποπληρωμή του έργου».

4. Η ονομασία του κριτηρίου επιλογής 8 στον πίνακα του άρθρου 8 «Όροι επιλεξιμότητας, αρχές και κριτήρια επιλογής» και στο άρθρο 19 «Παράρτημα» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγεθος Επιχείρησης».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire