Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Αίτημα τροποποίησης στο Κομφούζιο ως 15 Μαΐου

Από τις 25 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου δύναται οι δικαιούχοι του Μέτρου 10.1.8 «Κομφούζιο» να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης της πράξης ένταξής τους ή να μεταβιβάσουν την εκμετάλλευσή τους, για το δεύτερο έτος εφαρμογής, σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού...

Με τους χάρτες νερού η ένταξη στο Κομφούζιο

0
0
Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τη διαδικασία Τροποποίηση πράξης για ένταξη στο Κομφούζιο.pdf

Α. Αίτηση τροποποίησης πράξης

Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» πράξη δύναται να τροποποιηθεί.

Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης. Η τροποποίηση πράξης μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης στοιχείων της πράξης από τον δικαιούχο

- ως αποτέλεσμα παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:

I/ τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης

II/ αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, IBAN κλπ)

III/ μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση)

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M1018 και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις».

Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης (ολική ή μερική), δεν μπορεί να αφορά στο πρώτο έτος εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της δράσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), το έτος αναφοράς για την υποβολή αίτησης στήριξης και το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα πληρωμής, ταυτίζονται. Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης (ολική ή μερική), για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος εφαρμογής της δράσης.

Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο μία φορά ανά έτος και ανά δικαιούχο, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.

Στην περίπτωση τροποποίησης με σκοπό την αλλαγή IBAN, το σχετικό αίτημα τροποποίησης δύναται να υποβληθεί χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών.

Στην περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ, ο δικαιούχος απαιτείται να προβεί σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, στην οποία ως ΑΦΜ μεταβιβαστή τίθεται το παλαιό ΑΦΜ και ως ΑΦΜ αποδέκτη τίθεται το νέο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, αρχικά προβαίνει σε τροποποίηση της πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, προβαίνει σε μεταβίβαση της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αναδιάρθρωσης του οπωρώνα μέσω της αλλαγής ποικιλίας της ενταγμένης στη δράση καλλιέργειας ή μέσω αλλαγής καλλιέργειας με έτερη επιλέξιμη στη δράση καλλιέργεια εντός της ίδιας καλλιεργητικής ομάδας, δηλαδή με καλλιέργεια η οποία ενισχύεται με το ίδιο ποσό ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης, δεν απαιτείται τροποποίηση της πράξης.

I. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης

Iα) Αίτηση τροποποίησης στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου λόγω ανωτέρας βίας) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία – εξαιρετικές περιστάσεις.

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων από την αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αξιολόγηση ανωτέρας βίας), ενέργεια με την οποία ολοκληρώνεται, ως προς τις διαδικασίες στο ΠΣ της δράσης, η διαδικασία τροποποίησης της πράξης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Iβ) Αίτηση τροποποίησης για άλλους λόγους

Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και εντός προθεσμίας από τις 2/1 έως και την 31/1 εκάστου έτους εφαρμογής. Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το 2019 (τρίτο έτος εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08), υποβάλλεται από την 2/1/2019 έως και την 31/1/2019. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα η τροποποιημένη πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021. Κατ’ εξαίρεση, για τροποποιήσεις που αφορούν στο δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 25/4/2018 έως και την 15/5/2018.

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1018/Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου). Στην αίτηση τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire