Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Συν 11% η αγορά των τρακτέρ με την ασφάλεια Σχεδίων

Τα εξωχώραφα λόγω σχέσης κόστους εξοπλισµού και απόδοσης των αροτραίων περιµένουν τα Σχέδια Βελτίωσης, οπότε οι επενδύσεις στα δενδροκοµικά είναι εκείνες που για ακόµη µία χρονιά κρατάνε κάπως την αγορά.

Με όρια κόστους οι επιλέξιμες δαπάνες για τρακτέρ στα Σχέδια Βελτίωσης

35
0

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, µέχρι στιγµής το πρώτο τετράµηνο τα τιµολόγια που έχουν κοπεί έχουν σηµειώσει αύξηση 11% σε σχέση µε πέρυσι, που σε απόλυτα νούµερα µεταφράζεται σε 35 παραπάνω τρακτέρ. Όσον αφορά τις προσφορές στο πλαίσιο των Σχεδίων, αυτές είναι χιλιάδες λένε στην Agrenda άνθρωποι της αγοράς, αλλά δεν έχουν µεταφραστεί ακόµα σε παραγγελείες. Κάτι που θα γίνει, καλώς εχόντων των πραγµάτων, τέλη του έτους. 

Εν τω µεταξύ, λόγω των νέων, αυστηρότερων κανονισµών ρύπων για τους κινητήρες, τα τρακτέρ που φτάνουν στην ελληνική αγορά το 2018 είναι σε γενικές γραµµές πιο ακριβά. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, ορισµένες αντιπροσωπείες χρησιµοποιούν γι’ αυτό το λόγο το στοκ του 2017, ώστε να δώσουν πιο φθηνές προσφορές. Παράλληλα, οι νέοι κινητήρες φαίνεται να έχουν δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα κυρίως στα δενδροκοµικά, που τώρα έχουν πιο ψηλά το καπό.

Τέλος, σχετικά µε την επιλογή της «καλύτερης προσφοράς» στα Σχέδια Βελτίωσης, εκφράζεται ο προβληµατισµός από ανθρώπους της αγοράς ότι δεν θα λειτουργήσει σωστά η αξιολόγηση λόγω της περιπλοκότητας της τεχνολογίας των τρακτέρ. Πάντως, έχει γίνει προσπάθεια να δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων του µηχανολογικού εξοπλισµού από τις αρχές που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση.

Διευκρινιστική εγκύκλιος

Συµβολαιογραφικό ιδιωτικό συµφωνητικό για το είδος της επένδυσης θα πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι στα Σχέδια Βελτίωσης για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ, σύµφωνα µε διευκρινιστική εγκύκλιο του Χ. Κασίµη, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της Agrenda, που πρώτη ανέδειξε το θέµα µε πρωτοσέλιδο τίτλο. Παράλληλα στην εγκύκλιο γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης θεµάτων που έχουν να κάνουν µεταξύ άλλων µε την αγορά δενδροκοµικού τρακτέρ, επενδύσεις συλλογικών σχηµάτων που υπάγονται σε συνεταιρισµούς και τις προκαταβολές, και όλα αυτά µε τις αιτήσεις να λήγουν στις 5 Ιουνίου. Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηµα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλουν να προσκοµίσουν είτε αντίγραφο της αίτησής του, είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Η βεβαίωση αυτή καλύπτει το κριτήριο επιλεξιµότητας αλλά δεν έχει θέση βεβαίωσης µη οφειλής για τους σκοπούς της βαθµολόγησης του υποψηφίου.

2. Οι Νέοι Γεωργοί που είναι οριστικά ενταγµένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 είναι επιλέξιµοι για το Μέτρο 4.1 χωρίς να απαιτείται να προσκοµίσουν κάποια βεβαίωση από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

3. Για όσους υποψήφιους δεν είναι ενταγµένοι ως νέοι γεωργοί στο υποµέτρο 6.1 (αφορά τους νέους γεωργούς των προσκλήσεων των ετών 2014, 2016 και 2018), απαιτείται η προσκόµιση της εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενου). Στην περίπτωση όπου για κάποιον υποψήφιο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη (όχι νεοεισερχόµενου) πλην της ασφάλισής στον ΕΦΚΑ, τότε πρέπει να προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΕΦΚΑ ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόµισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη (όχι νεοεισερχόµενου) µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της ΥΑ και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

4. Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ακόµα και στις περιπτώσεις συζύγων, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωµάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστηµα ίσο µε την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτηµα 7 (Ελάχιστη διάρκεια µίσθωσης/παραχώρησης ακινήτου) της ΥΑ. Ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ ο προσδιορισµός της χωροθέτησης της επένδυσης µπορεί να γίνεται και µε συµβολαιογραφικό ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη που προβλέπεται στο παράρτηµα 7 για το είδος της επένδυσης.

5. Για την βαθµολόγηση του κριτήριου 4.1.β που αφορά σε «Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών σε ποσοστό άνω του 10% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού» δεν απαιτείται η αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων καθώς τα µόρια µπορεί να ληφθούν από οποιαδήποτε εγκατάσταση νέας φυτείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της εν λόγω επένδυσης και η δαπάνη εγκατάστασής της υπερβαίνει το 10% του συνόλου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

6. Γεωργός που θέλει να υποβάλει αίτηµα στήριξης και ο οποίος ταυτόχρονα είναι εταίρος ή µέτοχος σε νοµικό πρόσωπο το οποίο επίσης υποβάλει αίτηµα στήριξης, µπορεί να υποβάλλει το αίτηµά του υπό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο άρθρο 15 της ΥΑ σχετικά µε το πλήθος αιτηµάτων ανά προγραµµατική περίοδο και το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού τους.

7. Το δικαιολογητικό «Έναρξη δραστηριοτήτων και βεβαίωση µεταβολών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.» εκδίδεται από τις ∆.Ο.Υ. Επίσης γίνεται δεκτό και ως απλή εκτύπωση των στοιχείων µητρώου από τον υποψήφιο µέσω της προσωπικής πληροφόρησης επιχειρήσεων από το Taxis (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων.

8. Στην περίπτωση όπου έχει καταβληθεί σε προµηθευτή ένα ποσό ως προκαταβολή για επενδυτική δαπάνη πριν από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της αίτησης (και κατά συνέπεια πριν από την ηµεροµηνία επιλεξιµότητας δαπανών), αυτή η καταβολή γίνεται δεκτή µε την αίτηση πληρωµής της επένδυσης ως µέρος της εξόφλησης του σχετικού παραστατικού αξίας (Τιµ, Τ∆Α, ΑΠΥ, κ.λπ.) που θα εκδοθεί για την επενδυτική δαπάνη εφόσον : α) έχει πραγµατοποιηθεί µετά την δηµοσίευσης της Πρόσκλησης δηλαδή δεν είναι προγενέστερη της 21-12-2017, και β) τα ποσά των προκαταβολών αυτού του τύπου αθροιστικά για κάθε επενδυτική δαπάνη δεν υπερβαίνουν το 15% της επενδυτικής δαπάνης. Για παράδειγµα, αν καταβληθεί το 5% της δαπάνης πριν την οριστικοποίηση πρώτου σταδίου του αιτήµατος ως «κλείσιµο της τιµής» της παραγγελίας του επενδυτικού αγαθού και µετά την οριστικοποίηση πρώτου σταδίου του αιτήµατος το 20% της δαπάνης ως προκαταβολή εκτέλεσης, γίνεται δεκτή η συνολική προκαταβολή 25% από τις δύο καταβολές. Η προκαταβολή που δίδεται πριν την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της αίτησης και υπερβαίνει το 15% της επενδυτικής δαπάνης απορρίπτεται συνολικά και όχι µόνο κατά το ποσό της υπέρβασης.

9. Η ισχύς η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της δυναµικότητας του τρακτέρ είναι εκείνη η οποία αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Ο  τόπος κατοικίας καθορίζει την ενίσχυση

10. Μια αυτοτελής Νοµική Οντότητα του Εµπορικού ∆ικαίου (π.χ. Ο.Ε. ή Ι.Κ.Ε) η οποία έχει αναγνωριστεί ως οµάδα παραγωγών, είναι επιλέξιµο συλλογικό σχήµα και δικαιούται αυξηµένη ένταση στήριξης, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας συλλογικών σχηµάτων της ΥΑ και της Πρόσκλησης. ∆ιευκρινίζεται ότι για την επιλεξιµότητα της αίτησης δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή στο µητρώο του ΥΠΑΑΤ παρά µόνο η αναγνώριση.

11. Για τον προσδιορισµό της έντασης ενίσχυσης, λαµβάνεται υπόψη ο τόπος µόνιµης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή η έδρα του νοµικού προσώπου.

12. Ανεξάρτητα από τον τόπο υλοποίησης των επενδύσεων, το αίτηµα ενίσχυσης υποβάλλεται στην Περιφερειακή Ενότητα του τόπου µόνιµης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νοµικού ή του συλλογικού σχήµατος και, εφόσον εγκριθεί, αντλεί χρηµατοδότηση σε βάρος του προϋπολογισµού αυτής της Περιφέρειας.

13. Στην περίπτωση υλοποίησης συλλογικών επενδύσεων, η χωροθέτηση των επενδύσεων γίνεται υποχρεωτικά σε ακίνητα για τα οποία υφίσταται η προϋπόθεση της νόµιµης κατοχής από τον συλλογικό φορέα χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση η χωροθέτηση να γίνεται εντός της περιφερειακής ενότητας της καταστατικής έδρας του συλλογικού φορέα.

14. ∆εδοµένου ότι οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών που υπάγονται σε συλλογικό σχήµα δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ αλλά χρησιµοποιούν αυτό του υπερκείµενου συνεταιρισµού, δεν είναι δυνατή η υποβολή περισσοτέρων της µιας αίτησης καθώς γίνεται δεκτή µία αίτηση ανά ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή µόνο µια οµάδα ή οργάνωση παραγωγών µπορεί να υποβάλει αίτηση ανά συνεταιρισµό ή συνολικά ο συνεταιρισµός µε την προϋπόθεσή ότι οι επενδύσεις γίνονται µε σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκµεταλλεύσεων των µελών του.

15. Οι δικαιούχοι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούνται να διατηρούν την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης µεγαλύτερη από 8.000 ευρώ αλλά έχουν το δικαίωµα να πέσουν κάτω από την τυπική απόδοση της υφιστάµενης κατάστασης. Όµως, κατά τη διάρκεια των µακροχρονίων υποχρεώσεων οφείλουν να διατηρούν την τυπική απόδοση τουλάχιστον ίση µε την τυπική απόδοση που έχουν δηλώσει στη µελλοντική κατάσταση. Άρα κατά την υλοποίηση το κατώτατο όριο είναι τα 8.000 ευρώ ενώ κατά τις µακροχρόνιες εκείνο που έχει δηλωθεί στη µελλοντική κατάσταση. Τα συλλογικά σχήµατα οφείλουν, τόσο κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου όσο και κατά τις µακροχρόνιες υποχρεώσεις να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι µικρότερα των 30.000 ευρώ.

16. ∆εν απαιτείται η υποβολή προσφορών για τις γενικές δαπάνες.

17.Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν αριθµηθεί πριν σκαναριστούν.

18. Όταν ένα νοµικό πρόσωπο δεν διαχωρίζει στο καταστατικό του κύριο και δευτερεύοντες σκοπούς τότε όλοι οι σκοποί θεωρούνται κύριοι.

19. ∆εν είναι επιλέξιµη η δαπάνη αγοράς τρακτέρ σε περίπτωση που στην εκµετάλλευση υφίσταται οποιοσδήποτε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας (ηλικίας κάτω των 12 ετών, βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας). Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικός υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α. Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένο δενδροκοµικό / αµπελουργικό τρακτέρ στην εκµετάλλευση.

β. Στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης 2017, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτερη από 10 στρέµµατα.

γ. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 στρέµµατα.

δ. Η τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης. Σηµειώνεται ότι για τον συγκεκριµένο υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

20. Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και ως προς το θέµα των προµετρήσεων και των προσφορών: Εφόσον απαιτείται προµέτρηση από τον Πίνακα 1 του κεφαλαίου ΣΤ του Παραρτήµατος 1 της Πρόσκλησης, υποβάλλεται µια µόνο προµέτρηση. Ανάλογα µε το αν το κτίριο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 9 της ΥΑ, υποβάλλονται µία ή τρεις προσφορές αντίστοιχα.

21. Ο πίνακας «Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόµες στα συλλογικά σχήµατα» είναι ενδεικτικός. Κατόπιν τεχνικής έκθεσης του µελετητή, κάθε άλλη επένδυση που τεκµηριώνεται ως καινοτόµα θα αξιολογείται κατά περίπτωση.

22. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προτιµηθεί έναντι των υπολοίπων ο ενταγµένος στο πρόγραµµα νέων γεωργών του υποµέτρου 6.1 και εν συνεχεία η αίτηση µε το χαµηλότερο αιτούµενο προϋπολογισµό. Στα συλλογικά σχήµατα το κριτήριο αφορά µόνο το ύψος του αιτούµενου προϋπολογισµού.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία