Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Μόρια καινοτομίας σε εξοπλισμό και εκτός επίσημης λίστας στα Σχέδια

Όλοι οι επενδυτές που θεωρούν ότι ο εξοπλισµός τους είναι καινοτόµος παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στη σχετική λίστα, θα εξετάζονται κατά περίπτωση, αναφέρει η 2η τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, που φαίνεται να κλείνει τον κύκλο των αλλαγών και να δίνει µια τελική µορφή στην προκήρυξη µετά από σειρά προσαρµογών, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ηµεροµηνία αιτήσεων της 5ης Ιουνίου.

Μόρια καινοτομίας σε εξοπλισμό και εκτός επίσημης λίστας στα Σχέδια

0
0

Στο ενηµερωτικό σηµείωµα που έστειλε ο προϊστάµενος των διαχειριστικών αρχών, Ευθύµιος Τσιατούρας αναλύοντας τις αλλαγές, αναφέρεται επίσης, ότι διευκολύνονται οι επενδύσεις αιγοπροβατοτρόφων, καθώς τώρα στις γραµµικές αµελκτικές µηχανές είναι επιλέξιµοι όλοι οι τύποι παγίδευσης. Επιπλέον, προσαρµόζεται η δυνατότητα προσκόµισης συµβολαιογραφικού ιδιωτικού συµφωνητικού για επενδύσεις σε νέες φυτείες στα εξ αδιαιρέτου αγροτεµάχια, ενώ στο Μέτρο 4.1.3 που αφορά ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιοαέριο κ.λπ), διαγράφεται η προϋπόθεση επιλεξιµότητας που αφορά στον ενεργό γεωργό.

Ακολουθεί η τροποποιητική των 11 σηµείων, µαζί µε έναν σχολιασµό από τις διαχειριστικές αρχές:
 1. Οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη στην εκµετάλλευση θηλυκών προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα.
 2. ∆ιαγράφεται η προϋπόθεση επιλεξιµότητας που αφορά στον ενεργό γεωργό στα φυσικά πρόσωπα στο πεδίο: Επιλεξιµότητα φυσικών και νοµικών προσώπων.
 3. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτηµα στήριξης φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηµα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υποµέτρο 4.1» αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτηµα στήριξης όσοι έχουν υποβάλει αίτηµα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υποµέτρο 4.1». To παραπάνω αποτελεί γενίκευση από τα «φυσικά πρόσωπα» σε «όσοι» προκειµένου να συµπεριληφθούν και τυχόν νοµικά πρόσωπα Νέοι Γεωργοί.
 4. ∆ιαγράφεται η προϋπόθεση επιλεξιµότητας που αφορά στον ενεργό γεωργό στα νοµικά πρόσωπα στο πεδίο: Επιλεξιµότητα φυσικών και νοµικών προσώπων. Παραµένει η άσκηση της γεωργίας ως κύρια δραστηριότητα κ.λπ.
 5.  Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραµµένοι και ενήµεροι στο οικείο µητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήµατα να είναι αναγνωρισµένα». Έτσι απλοποιείται η διαδικασία, καθώς πλέον δεν απαιτείται από τις Οµάδες και Οργανώσεις παραγωγών η εγγραφή στο µητρώο, αλλά αρκεί η απόφαση αναγνώρισης.
 6. Στο άρθρο 9 της ΥΑ προστίθεται εδάφιο 1.2.7 ως εξής: «1.2.7 Είναι επιλέξιµη κάθε είδους οµβροδεξαµενή (πλαστική, τσιµεντένια, µεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερµοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ υπό την προϋπόθεση ότι η οµβροδεξαµενή γεµίζει από τα όµβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων την εκµετάλλευσης.»
 7. Στο άρθρο 10 της ΥΑ, α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται µε σπορά η φυτειών µε παραγωγική διάρκεια κάτω των τεσσάρων ετών και β) διαγράφεται η παράγραφος 12. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για νέες διατάξεις, αλλά για προσαρµογή του άρθρου των µη επιλέξιµων δαπανών σε  προηγούµενες αλλαγές (ΥΑ, πρόσκληση).
 8. Ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ ο προσδιορισµός της χωροθέτησης της επένδυσης µπορεί να γίνεται και µε συµβολαιογραφικό ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη που προβλέπεται στο παράρτηµα 7 για το είδος της επένδυσης.
 9. Στο άρθρο 13 της ΥΑ, στο τέλος του εδαφίου στ προστίθεται το εξής εδάφιο: «Η πρόταση επενδύσεων ως καινοτόµων µε ευθύνη του επενδυτή µπορεί να αφορά τις επενδύσεις φυσικών προσώπων, νοµικών προσώπων και συλλογικών σχηµάτων.»
 10. Στο άρθρο 14 της ΥΑ, στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για τους πίνακες 4.1 και 4.2 του παραρτήµατος 4 στις γραµµικές αµελκτικές µηχανές είναι επιλέξιµοι όλοι οι τύποι παγίδευσης και εντός κάθε κατηγορίας δυναµικότητας αιγοπροβάτων είναι επιλέξιµες όλες οι ενδιάµεσες δυναµικότητες.
 11. Στο παράρτηµα 11 της ΥΑ, στην παράγραφο 3 η περίπτωση 3.5 αντικαθίσταται ως εξής: «Βεβαίωση µεταβολών από την αρµόδια ∆ΟΥ, όπου αναφέρονται οι ΚΑ∆ (κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας) για δικαιούχους της δράσης 4.1.1 ή σχετική εκτύπωση από το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Αυτό αποτελεί διευκόλυνση των δικαιούχων, καθώς πλέον αρκεί να φέρνουν το δικαιολογητικό µέσω της εκτύπωσης από το taxis.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία