Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Παράταση στη Συνεργασία έως 22 Οκτώβρη

Ενάμιση μήνα επιπλέον περιθώριο δίνει η παράταση έως τις 22 Οκτωβρίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μέτρο 16 της συνεργασίας, η οποία έληγε στις 3 Σεπτεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται να στήσουν μία επιχειρησιακή ομάδα με 5.000 ευρώ.

Παράταση στη Συνεργασία έως 22 Οκτώβρη

43
0

Δείτε εδώ την Πρώτη τροποποιηση για το Μέτρο 16 της Συνεργασίας.pdf

Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε πράξης µπορεί να διαµορφωθεί κατά ανώτερο όριο 145.000 ευρώ αν η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου µίας συνεργασίας αφορά σε µία ∆ιοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, 295.000 ευρώ αν αφορά το σύνολο της χώρας και 445.000 ευρώ αν πρόκειται για διακρατική συνεργασία.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήρξης της  υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων :

• 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ γιατην παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8)» ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία παρατείνεται έως 22/10/2018.

Βρείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Συνεργασία.pdf

Ο συνολικός προϋπολογισµός των προκηρυσσόµενων Υποµέτρων ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ. Τα δύο Υποµέτρα υλοποιούνται µέσω δύο ∆ράσεων, της ∆ράσης 1 που αφορά  στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας και της ∆ράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας.

Η χρηµατοδότηση των ενταγµένων πράξεων και στις δύο ∆ράσεις  αφορά στο 100% του προϋπολογισµού τους. Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε πράξης µπορεί να διαµορφωθεί κατά ανώτερο όριο 145.000 ευρώ αν η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου µίας συνεργασίας αφορά σε µία ∆ιοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, 295.000 ευρώ αν αφορά το σύνολο της χώρας και 445.000 ευρώ αν πρόκειται για διακρατική συνεργασία.

Και τα δύο Υποµέτρα απευθύνονται σε Επιχειρησιακές Οµάδες, δηλαδή σχήµατα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ των µελών / φορέων που µετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο µέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα µέλος δραστηριοποιείται στους τοµείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά την εφαρµογή νέων, καινοτόµων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τοµέα των τροφίµων, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

Ιδέες για αγροτικά πρότζεκτ που μπορούν να επιδοτηθούν

Οι δράσεις που µπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο των συνεργασιών του Μέτρου 16 ενδέχεται να εµπίπτουν:

-Στην παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίµων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσµό είτε σε ειδικές κατηγορίες.

-Στη διασφάλιση της µοναδικότητας των πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων.

-Στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής για την παραγωγή ζωοτροφών.

- Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και τη συµβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαµηλών θερµίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίµων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.

- Στην ενσωµάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της κτηνοτροφίας.

-Στις νέες µεθόδους και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.

-Στη δηµιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.

-Στη χρήση νέας τεχνολογίας και συστηµάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του µικροκλίµατος της κτηνοτροφικής µονάδας.

- Στη µείωση της κατανάλωσης ύδατος µέσω της υιοθέτησης προηγµένων αρδευτικών συστηµάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.

-Στη µείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (µείωση χρήσης λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιµατικές συνθήκες κ.λπ).

-Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

-Στην εξοικονόµηση ενέργειας (θερµοµόνωση, νέα συστήµατα κλιµατισµού).

H πρόσκληση

Να σημειωθεί ότι η δημόσια δαπάνη για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666 ευρώ, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

Σύμφωνα με την πρόσκληση ισχύουν τα εξής:

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής των Υπομέτρων είναι η ελληνική επικράτεια.

Ωστόσο, όσον αφορά στο Υπομέτρο 16.1 – 16.2 μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Υπομέτρου έχει κατανεμηθεί στις Περιφέρειες για την υλοποίηση πιλοτικών έργων που αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια (Περιφερειακό επίπεδο).

Το υπόλοιπο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού αποτελεί το εθνικό σκέλος.

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 υλοποιείται μόνο σε εθνικό επίπεδο.

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666 €, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 291.667 ευρώ, για τη Δράση 2 σε 17.208.333 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης για τα Υπομέτρα 16.1 -16.2 και 16.1 – 16.5 για κάθε μία από τις δύο δράσεις.

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης που κατατεθούν σε κάθε Περιφέρεια υπολείπεται της δημόσιας δαπάνης που έχει κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές τότε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων δύναται να μεταφερθεί το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης είτε σε άλλες Περιφέρειες είτε στο εθνικό σκέλος κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης που σχετίζεται με τον αριθμό των αιτήσεων στήριξης και τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε πρόταση.

Η Δημόσια Δαπάνη αντλείται από τον εκχωρούμενο προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην οποία θα ενταχθεί το έργο ή από τον προϋπολογισμό του Υπομέτρου που δεν έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες (στην περίπτωση του Υπομέτρου 16.1 – 16.2).

 

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1). Στην περίπτωση αυτή, η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Υπομέτρα 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” προσαυξημένη κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90%.

1.6 Επιλέξιμες δαπάνες

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

Το ποσό στήριξης της Δράσης 2 συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες είναι:

- Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν τα μέλη της Ε.Ο. για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή της καινοτόμου προσέγγισης του έργου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης των παγίων στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο και αφορούν σε δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού καθώς και σε δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Οι δαπάνες απόσβεσης υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

- Δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και αποτελούν την ομάδα έργου. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται η εργασία του/των ερευνητή/ών, ή λοιπού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων, του προσωπικού των άλλων φορέων της Ε.Ο. και των παραγωγών για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου (προσαρμογή ή δοκιμή της εφαρμογής) και γενικότερα την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

-Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου είναι οι δαπάνες που αφορούν στη δημιουργία ιστοσελίδας, εντύπου, διοργάνωση ημερίδων, δαπάνες δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, έξοδα ταξιδίων των μελών της Ε.Ο. (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και το κόστος μεταφράσεων. Για τη διοργάνωση ημερίδων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για μίσθωση χώρου, μίσθωση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παροχή καφέ. Για τη συμμετοχή σε συνέδρια επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του κόστους συμμετοχής και τα έξοδα μετακίνησης που αφορούν στην παρακολούθησή τους. Για τη συμμετοχή στις εκθέσεις επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε αυτή και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του πιλοτικού έργου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Επίσης για τις συγκεκριμένες δαπάνες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις ως προς τη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας οι οποίες θα διευκρινιστούν σε σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας που θα ακολουθήσει.

- Δαπάνες αναλωσίμων (κόστος υλικών, εφοδίων, πιλοτική εγκατάσταση και άλλων συναφών ειδών) που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση και την κατασκευή του πιλοτικού έργου με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί πάγια εγκατάσταση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων που διαθέτει μέλος της Ε.Ο. Η πιλοτική εγκατάσταση έχει χαρακτήρα προσωρινής κατασκευής και δεν αποτελεί παραγωγική εγκατάσταση. Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου. Για τις συγκεκριμένες δαπάνες ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα, για την προμήθεια αναλωσίμων, στην περίπτωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

-Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ ή εταιρείας Ορκωτών Λογιστών για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει την υποβολή έκθεσης σε κάθε αίτηση πληρωμής που αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής λογιστικής τους καταχώρησης.

- Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου.

- Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 και ειδικότερα των Υπομέτρων 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” αφορούν σε δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον τα εξαγόμενα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου της Δράσης 2 έχουν κριθεί ως θετικά κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου της τελικής αίτησης πληρωμής.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” είναι:

-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, δικτυοκηπίων που προέκυψαν ως απαραίτητες από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου και τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης με την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται αναλώσιμες επενδύσεις.

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ειδικότερα εξοπλισμού ζωικής και φυτικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούμενων μηχανημάτων), εξοπλισμού ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, συστήματα άρδευσης, κ.ά. και εξοπλισμού εργαστηρίων, παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων, καταγραφής δεδομένων πρόβλεψης καιρικών φαινομένων.

- Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” είναι:

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

- Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Όλες οι δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον σχετίζονται με τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου.

Οι επενδυτικές δαπάνες για παραγωγή / εξοικονόμηση ενέργειας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της παρούσας ΥΑ και των προσκλήσεων που θα εκδοθούν, εφόσον η παραγωγή ενέργειας που πραγματοποιείται βάσει αυτών των επενδύσεων, αφορά ανάγκες ιδιοκατανάλωσης στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της μονάδας και η ποσότητα ενέργειας που παράγεται δεν ξεπερνά τα όρια αυτών των αναγκών.

Οι προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που απαιτούνται για τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων αυτών είναι όσοι αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο των αντίστοιχων Υπομέτρων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (οριστική υποβολή). Η επιλεξιμότητα ολοκληρώνεται με την ημερομηνία λήξης του έργου (φυσικού αντικειμένου) με εξαίρεση τα παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των ορκωτών λογιστών που θα ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, τα οποία θα είναι επιλέξιμα μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά από τη λήξη κάθε έργου (φυσικού αντικειμένου).

 

5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται:

Για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 θα ανακοινωθεί με έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ.

Η αίτηση στήριξης για τη Δράση 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Τυποποιημένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συμπληρωμένη σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο. οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Επιπλέον, ο Συντονιστής του έργου (φυσικό πρόσωπο), επισυνάπτει στο Π.Σ.Κ.Ε. ένα ηλεκτρονικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (pdf) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας αίτησης στήριξης.

Β) Σχέδιο Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο.

Το σχέδιο δράσης πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για την προώθηση, την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων ιδεών, τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, ή την υιοθέτηση και την προσαρμογή υφιστάμενων τεχνικών / πρακτικών σε νέο γεωγραφικό / περιβαλλοντικό πλαίσιο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής ή/και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Περιγραφή των υφιστάμενων μελών της δυνητικής Ε.Ο. με αναφορά στην εμπειρία, τη συμμετοχή αυτών σε άλλα προγράμματα του αγροδιατροφικού τομέα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας ή σε άλλη μορφή συνεργασίας, του ρόλου του στην Ε.Ο. καθώς και των ενεργειών στις οποίες θα συμμετάσχει.

- Περιγραφή του προβλήματος ή της ευκαιρίας, ιδέας που πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω του πιλοτικού έργου της Δράσης 2, την αναγκαιότητα εύρεσης λύσης, τη συμβολή του στη

βελτίωση της παραγωγής και στη βιωσιμότητα της γεωργίας / κτηνοτροφίας ή στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της προσέγγισης που θα ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή την εκμετάλλευση της ευκαιρίας.

- Αναφορά στα ερευνητικά δεδομένα στα οποία θα αφορά η πιλοτική εφαρμογή του έργου.

- Περιγραφή των καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών, διαδικασιών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του πιλοτικού έργου της Δράσης 2.

- Περιγραφή της συμβολής της πρότασης στις περιοχές εστίασης του ΠΑΑ 2014 – 2020, στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης ή στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Χώρας.

- Στην περίπτωση του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 επιπλέον των ανωτέρω, αναφορά στη σημαντικότητα και το εύρος του περιβαλλοντικού προβλήματος – απειλής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Γ) Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ο. για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μεταξύ των μελών της Ε.Ο. με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία θα (ή και πιθανόν να) προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Ο ΕΦΔ δεν συμμετέχει στη σύναψη του συμφωνητικού αυτού. Το συμφωνητικό συνεργασίας δεν αναιρεί ή αμφισβητεί την Απόφαση Ένταξης και δρα συμπληρωματικά ως προς αυτή. Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν επιβάλλεται η εκάστοτε Ε.Ο. να το υιοθετήσει ως έχει. Ωστόσο, ζητήματα που πρέπει απαραίτητα να διευθετηθούν είναι: ο ορισμός του Συντονιστή Φορέα του έργου, οι όροι συνεργασίας, ο καθορισμός των δικαιωμάτων, η συμφωνία μεταξύ των μελών της Ε.Ο. για την καταβολή της ενίσχυσης στο Συντονιστή Φορέα του έργου καθώς και των πιθανών άλλων τεχνικών και οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ τους.

Η αίτηση στήριξης για τη Δράση 2, η οποία υποβάλλεται μόνο από τους δικαιούχους της Δράσης 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Τυποποιημένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) συμπληρωμένη σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα ανάλογα της Δράσης 2 στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο. οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Επιπλέον, ο Συντονιστής του έργου (φυσικό πρόσωπο), επισυνάπτει στο Π.Σ.Κ.Ε. ένα ηλεκτρονικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (pdf) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας αίτησης στήριξης.

Β) Επιχειρησιακό σχέδιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο.

Το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για την προώθηση, την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων ιδεών, τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, ή την υιοθέτηση και την προσαρμογή υφιστάμενων τεχνικών / πρακτικών σε νέο γεωγραφικό / περιβαλλοντικό πλαίσιο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής ή/και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Περιγραφή των μελών που απαρτίζουν την Ε.Ο. με αναφορά στο ρόλο που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (πιλοτικού έργου).

- Περιγραφή της ομάδας έργου κάθε μέλους της Ε.Ο. με αναφορά στην ειδικότητά τους, το ρόλο που αναλαμβάνουν στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (πιλοτικού έργου) και τις γνώσεις, την εμπειρία, ή τη συμμετοχή τους σε ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

- Περιγραφή με σαφήνεια και ακρίβεια του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου / πιλοτικού έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί / τεθεί υπό δοκιμή και των καινοτόμων λύσεων που προτείνονται.

- Περιγραφή της συνολικής δυναμικότητας των συμμετεχόντων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο / πιλοτικό έργο και αιτιολόγηση της επάρκειας αυτής ως προς την εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

- Περιγραφή των προβλεπόμενων ενεργειών (ενότητες εργασίας), όπου θα περιγράφονται τα παραδοτέα καθώς και ο καταμερισμός των εργασιών στα μέλη της Ε.Ο. που συμμετέχουν.

- Περιγραφή των επιπλέον – πέραν των υποχρεωτικών – δραστηριοτήτων ενημέρωσης, προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

- Το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ανάλυση και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αλλά και ανά μέλος της Ε.Ο.

- Στην περίπτωση υλοποίησης παραγωγικής επένδυσης, αναφορά στον/ους δικαιούχο/ους και τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.

Γ) Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ο. για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μεταξύ των μελών της Ε.Ο. με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία θα (ή και πιθανόν να) προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Ο ΕΦΔ δεν συμμετέχει στη σύναψη του συμφωνητικού αυτού. Το συμφωνητικό συνεργασίας δεν αναιρεί ή αμφισβητεί την Απόφαση Ένταξης και δρα συμπληρωματικά ως προς αυτή. Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν επιβάλλεται η εκάστοτε Ε.Ο. να το υιοθετήσει ως έχει. Ωστόσο, ζητήματα που πρέπει απαραίτητα να διευθετηθούν είναι: οι όροι συνεργασίας, ότι κάθε μέλος διατηρεί την ευθύνη εξ ολοκλήρου απέναντι στον ΕΦΔ για το επιμέρους τμήμα του έργου που δεσμεύεται να υλοποιήσει και αλληλεγγύως για το σύνολο του έργου, η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ο., η οργάνωση της διαχείρισης του έργου, η συνεισφορά κάθε μέλους στην υλοποίηση του έργου από την οποία θα προκύπτει και ο επιμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού

του έργου, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των τεχνικών και οικονομικών υποχρεώσεων των μελών της Ε.Ο., ο εν δυνάμει δικαιούχος υλοποίησης της παραγωγικής επένδυσης. Συνίσταται επίσης να διευθετηθούν τα θέματα διαχείρισης που σχετίζονται με τα δικαιώματα πρόσβασης και διανοητικής ιδιοκτησίας. Στο συμφωνητικό αυτό, ορίζεται ο Συντονιστής Φορέας του έργου για τον οποίο πρέπει απαραίτητα να γίνεται αναφορά στο ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση αυτού.

Δ) Προσφορές για τις κατωτέρω κατηγορίες δαπανών: προώθηση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου εκτός των δαπανών που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης των μελών της Ε.Ο., αναλώσιμα, υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης. Εφόσον το κόστος αυτών των δαπανών υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 500 € απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές ενώ σε αντίθετη περίπτωση μόνο μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή προϊόντα και τεχνικές προδιαγραφές.

Αιτήσεις στήριξης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν είναι δυνατό να οριστικοποιηθούν. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στον ΕΦΔ, το φυσικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.

Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον αρμόδιο ΕΦΔ ανάλογα με το αν η πρόταση χαρακτηρίζεται περιφερειακού, εθνικού ή διακρατικού επιπέδου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης και των δύο Δράσεων προκειμένου να ενταχθούν είναι τα ακόλουθα:

Α) Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων του Συντονιστή Φορέα για τον ορισμό του Συντονιστή του Έργου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8) για κάθε φορέα που συμμετέχει στην Ε.Ο. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «…………….» είναι αληθή και ακριβή και συμφωνεί με την υποβολή της.

- Η πρόταση του έργου με τίτλο «…………….», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση, δεν έχει χρηματοδοτηθεί και δεν χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό της.

- Η εν λόγω συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της Ε.Ο. είναι νέα (ή σε περίπτωση που είναι υφιστάμενη) αφορά σε νέα δραστηριότητα.

- (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Ο φορέας «………..» δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

- Δεν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού εις βάρος του φορέα «………….», για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή του σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΣΠΑ ή σε περίπτωση που έχει εκδοθεί προσκομίζεται, η απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ.

- (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

- Σε περίπτωση που προκύψει θέμα κατοχύρωσης πατέντας από Ερευνητικό Οργανισμό, ως αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι απαραίτητο τα κέρδη από οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή διαχείριση της συγκεκριμένης πατέντας να επανεπενδύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες του Ερευνητικού Οργανισμού «………….» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 19.β της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C198/01)..

- Η ευθύνη που αναλαμβάνει ο φορέας «……….» έναντι του ΕΦΔ ισχύει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο του προτεινόμενου έργου. Ο εσωτερικός επιμερισμός των εργασιών υλοποίησης τμημάτων του έργου δεν αντιτάσσεται έναντι του ΕΦΔ προς απαλλαγή της ως άνω ευθύνης.

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα παραλαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στην αίτηση στήριξης που υποβλήθηκε από το Συντονιστή του Έργου μέσω του ΠΣΚΕ προς τον ΕΦΔ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

- Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης ο φορέας «………» συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας του, του τίτλου του έργου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (στον ιστοχώρο του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr) ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση της αίτησης στήριξης με τα στοιχεία που παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή τους, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.

Γ) Πράξεις σύστασης επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, εταιρειών, ερευνητικών οργανισμών, ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και συγκεκριμένα:

- Για επιχειρήσεις, ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις: Ιδρυτικά καταστατικά (ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης - ΚΑΔ .

- Για ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί: ΦΕΚ ίδρυσης ή/και απόφαση αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού οργανισμού ή/και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος/Ινστιτούτου/Εργαστηρίου που συμμετέχει στην πρόταση. Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του ερευνητικού οργανισμού αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι από την έδρα του ερευνητικού οργανισμού αλλά από παράρτημά του τότε απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης του παραρτήματος.

- Για συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4384/2016, όπως ισχύει κάθε φορά: Ιδρυτικά καταστατικά (ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης - ΚΑΔ

- Για Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών: Καταστατικό της Ομάδας / Οργάνωσης / Ένωσης Παραγωγών, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται, ή εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζεται επιπλέον το καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις αυτού του νομικού προσώπου. Επιπλέον, πράξη αναγνώρισης αυτών σύμφωνα με την υπ‘ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά και βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης - ΚΑΔ

Οι πράξεις σύστασης δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη της Ε.Ο. που παραμένουν ίδια με εκείνα που συμμετείχαν στη Δράση 1.

Δ) Για μεμονωμένους παραγωγούς: Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής ή σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, βεβαίωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (τομέας αγροτών).

Ε) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Στ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συμμετοχή ή την προηγούμενη συνεργασία των μελών της Ε.Ο. σε ένα (1) ανταγωνιστικό πρόγραμμα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας στον αγρο – διατροφικό τομέα ή την εμπειρία του Συντονιστή ως συντονιστή έργου σε συγχρηματοδοτούμενο έργο εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας.

Στην περίπτωση φορέων που προέρχονται από άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΣΚΕ. Οι αιτούντες δύναται να ανακαλέσουν την αίτηση στήριξης στο σύνολό της μετά από σχετικό αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 809/2014. Η ανάκληση επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν να υποβάλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι αιτούντες αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.


Στοιχεία για το μέτρο από το δελτίο τύπου του υπουργείου

Προκήρυξη 64 εκατ. ευρώ για το Μέτρο της Συνεργασίας - Καινοτομίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπεγράφη 1η  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Για τη Δράση 1 το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018η Υπουργική Απόφαση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων Υπομέτρων ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 του Μέτρου 16 έχει συνολικό προϋπολογισμό 46,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 35,2 εκατ. ευρώ έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 του Μέτρου 16 έχει συνολικό προϋπολογισμό 17,5 εκατ. ευρώ.

Και τα δύο Υπομέτρα απευθύνονται σε Επιχειρησιακές Ομάδες δηλαδή σχήματα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών μπορεί να εμπίπτουν:

Στην παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.

Στη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

Στην αξιοποίηση των  παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.

Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.

Στην καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Στις καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.

Στις νέες μεθόδους και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.

Στη δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.

Στη χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

Στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.

Στη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).

Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

Στην εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).

Στην ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Τα δύο Υπομέτρα υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, της Δράσης 1 που αφορά  στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και της Δράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.

Η χρηματοδότηση των ενταγμένων πράξεων και στις δύο Δράσεις  αφορά στο 100% του προϋπολογισμού τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης μπορεί να διαμορφωθεί κατά ανώτερο όριο σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού

σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε:

Δράση 1

Δράση 2

Σύνολο (ευρώ)

Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει

τοπικό χαρακτήρα

5.000

145.000

150.000

Σύνολο της Χώρας

5.000

295.000

300.000

Διακρατική Συνεργασία

5.000

445.000

450.000


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία