Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Προσοχή στην τεκμηρίωση των δαπανών για τον φορολογικό έλεγχο των αγροτών

Στις 24.12.20 δηµοσιεύθηκε η απόφαση Α.1488, σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε ότι:

24_91

3571
3
Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα

«1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και µερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης (Γ.∆.Φ.∆.).

  1. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούµενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσµία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
  2. Πέραν του αριθµού των φορολογικών ελέγχων, το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των µη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου….».
  3. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου χρησιµοποιώντας δεδοµένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην ΑΑ∆Ε. Οι αξιολογηµένες-προτεραιοποιηµένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόµησης µε βάση την τελική µοριοδότησή τους, βάσει αυτοµατοποιηµένου µοντέλου αντικειµενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτηµα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρµογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δηµοσιοποιούνται. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, µειώνουν τον αριθµό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι την 31/12/2021. Από το σύνολο των υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη µοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιµέρους τιθέµενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόµησης µέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021, ως προς τον αριθµό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι 31/12/2021.

Έλεγχοι που εντάσσονται στο προβλεπόµενο στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.∆.) ποσοστό 75%, του 70% του δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, δύνανται να επεκτείνονται στα δύο προηγούµενα της τελευταίας τριετίας φορολογικά έτη ή χρήσεις, βάσει των ειδικότερα οριζοµένων στο Παράρτηµα ΙΙ (Γ.3) της παρούσας, συνεκτιµώντας εν συνεχεία και τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 της παρούσας.

Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων σύµφωνα µε τη φθίνουσα σειρά ταξινόµησης.

Το αρχείο των αξιολογηµένων προτεραιοποιηµένων υποθέσεων 2021 αναρτάται στην εφαρµογή «Discoverer Viewer» του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ανά ελεγκτική υπηρεσία...».

Τα παραπάνω είναι µία συνήθης διαδικασία προσδιορισµού των ελέγχων κάθε χρόνο και αφορά όλους όσοι έχουν βιβλία (είτε αγρότες, είτε κοινές επιχειρήσεις).

Υπάρχουν όµως και επιπλέον κριτήρια, τα οποία ενεργοποιούνται κάθε φορά. Ποια είναι αυτά; Βλέπουµε µερικά από αυτά στην §6:

γ) Υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.

δ) Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγµατος, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ,... χωρίς έλεγχο.

Ενώ τέλος, πέραν όλων των ανωτέρω, οι προϊστάµενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, εφόσον διαπιστώσουν από πληροφορίες ή στοιχεία που έχουν ή θα τεθούν στη διάθεση τους ότι συντρέχει βάσιµος λόγος, µπορούν να επιλέξουν κατά προτεραιότητα και να προχωρήσουν στη διαδικασία έναρξης ελέγχου της επιχείρησης αυτής.

Συµπέρασµα: Πολύ µεγάλη προσοχή σε κάθε σας κίνηση. Να λειτουργείτε και να κινείστε σκεπτόµενοι ότι ανά πάσα στιγµή µπορεί να προκύψει έλεγχος. Τι σηµαίνει αυτό; Την κάθε δαπάνη, το κάθε έξοδο, όσο µικρό κι αν είναι, φροντίστε να είναι τεκµηριωµένο όσο καλύτερα γίνεται. ∆ιαφορετικά θα είναι δύσκολο να θυµάστε τι αφορά το κάθε ένα  από αυτά, όταν ενδεχοµένως εµφανιστεί ο έλεγχος 2, 3 ή 5 χρόνια αργότερα.

..Θα αγοράσω ένα ψυγείο, µπορώ να το βάλω στα βιβλία;

Συνηθισµένη η ερώτηση, όχι ειδικά για τα ψυγεία, αλλά για οτιδήποτε αποφασίζει ένας αγρότης να αγοράσει. Ρωτώ εύλογα: για την αγορά ενός ρουλεµάν, λαδιών, λιπασµάτων, ελαστικών κλπ, δεν µε έχει ρωτήσει ποτέ κανείς αγρότης αν µπορεί να πάρει τιµολόγιο. Γιατί µε ρωτά για ένα ψυγείο, καναπέ, τηλεόραση κλπ.; ∆ιότι ακόµη και ο ίδιος ξέρει ότι εδώ κάτι δεν κολλάει. Συνεπώς ενηµερώνω: µπορείτε να πάρετε τιµολόγιο για οτιδήποτε θέλετε, το σωστό όµως είναι να σκέφτεστε πώς η αγορά αυτή «κολλάει» στην αγροτική δραστηριότητα.

Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων

Ο χρόνος µεταβίβασης συνήθως ξεκινά το Φεβρουάριο κάθε έτους και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια. Συνεπώς ένας αγρότης κανονικού καθεστώτος το 2021, ο οποίος έχει αποφασίσει το 2022 να µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του, µέχρι την ηµέρα της µεταβίβασης παραµένει στο κανονικό και µετά τη µεταβίβαση, µπορεί να προχωρήσει στη διακοπή των εργασιών, αλλά όχι νωρίτερα.
Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

03-11-2021 07:48Μαρία

Καλύτερα πρόστιμο 500€ παρά στο κανονικό καθεστώς να πληρώνει προκαταβολή για το επόμενο έτος και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ.

Απάντηση

21-10-2021 07:44ΑΘΑΝ

Ήμουν ειδικό καθεστώς και πέρυσι μου έβαλαν την τελευταία δόση 5.000 από νέους αγρότες του 2014.Μου είπαν πως αυτόματα μπαίνω κανονικό καθεστώς ενώ παλιότερα ξέρω πως δεν μετράγαν ως επιδότηση τα χρήματα των νέων αγροτών. Οι άλλες επιδοτήσεις μου δεν ξεπερνούν τις 5.000. Ισχύει αυτό που μου είπαν?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία