Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επιχειρηματικά Projects

Ξεκίνησε η επιδότηση των βιολογικών

Με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και πενταετή διάρκεια, ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης βιολογικής γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσίευσε το υπουργείο τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, «το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ και αφορούν Δημόσια Δαπάνη».

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης βιολογικών

10
0

Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους α) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή β) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση ή γ) στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή δ) στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Η δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Εξαιρούνται:
αα. Οι γεωργικές εκτάσεις που είναι εγκαταλελειμμένες ή ημιεγκαταλελειμμένες, δηλαδή σε όσες εκτάσεις η μόνη επέμβαση που γίνεται είναι η συγκομιδή των καρπών.
ββ. Οι παγετόπληκτες φυτείες και οι καμένες εκτάσεις για την περίπτωση των μόνιμων φυτειών εφόσον δεν λαμβάνεται παραγωγή από αυτές.
γγ. Οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς.
δδ. Εκτάσεις επιβαρημένες, στις οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άσκηση της βιολογικής γεωργίας.

Ποιοι ενισχύονται
Προβάδισμα με 60 μόρια στους ήδη πιστοποιημένους

Ενίσχυση από 25 ευρώ το στρέμμα για τα σιτηρά ως 90 ευρώ το στρέμμα για τα αμπέλια και τον κρόκο
Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:
α. επαγγελματίες αγρότες
β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα. Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όσοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 080294/17.11.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση, καθώς και οι ακόλουθες κατηγορίες:
i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
ii. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.
iii. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη.
iv. Ανήλικα άτομα.
II. Κριτήρια Επιλογής:
Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας (ένταξης) της σελίδας 29, γίνεται κατάταξη αυτών.
Η σειρά κατάταξης προκύπτει ως άθροισμα της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα γενικά κριτήρια επιλογής (πίνακας 1) και της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα ειδικά κριτήρια επιλογής της δράσης (πίνακας 2). Η σειρά προτεραιότητας των γενικών κριτηρίων επιλογής είναι:
1 Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
2 Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
3 Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο του μέτρου 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013
4 Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος
5 Επαγγελματίας αγρότης (παίρνει και τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
6 Μόνιμος κάτοικος του δήμου της έδρας της εκμετάλλευσης
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα ειδικά κριτήρια επιλογής, με την παραπάνω σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα γενικά κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται.
Όλα τα παραπάνω γενικά κριτήρια επιλογής, με εξαίρεση τη μόνιμη κατοικία του (σ.σ. Καλλικρατικού) Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης, για την οποία απαιτείται προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού, προκύπτουν μηχανογραφικά.

Κριτήρια ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι για τη δράση «Βιολογική γεωργία», πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στην οποία περιλαμβάνονται τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους, που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
● Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του 2011 του ενδιαφερόμενου.
● Κατέχονται νόμιμα σε όλη την περίοδο δέσμευσης, γεγονός που τεκμηριώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών ή σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική δράση. Εξαίρεση αποτελεί η δράση «Βιολογική κτηνοτροφία», με την οποία είναι δυνατόν να συνδυαστεί για διαφορετικά αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.
● Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο δεν πρέπει να μειώνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης είναι 3 στρέμματα για τις μόνιμες φυτείες και 2 στρέμματα για τις υπόλοιπες.
● Τα ενταγμένα αγροτεμάχια δεν είναι δυνατόν να αντικαθίστανται από άλλα σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης.
● Στην αίτηση ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν συνιδιόκτητα αγροτεμάχια. Επίσης σε περίπτωση συγκαλλιέργειας πρέπει και οι δύο καλλιέργειες να είναι επιλέξιμες.

Απαραίτητη βεβαίωση από οργανισμό πιστοποίησης

Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με έντυπο που διατίθεται από τη μηχανογραφική βάση. Στην αίτηση θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από δημόσια αρχή.
Το έντυπο αίτησης, με προεκτυπωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της εκμετάλλευσής του, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ), χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ΔΑΟ της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση ή τα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ ή τις οικείες Ε.Α.Σ με τη χρήση μόνο του ΑΦΜ του αιτούντος.
2 Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία
3 Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση Η νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίου τεκμηριώνεται:
αα. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια,
Για τις περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο με την υποβολή αντίγραφου του κτηματολογίου. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κτηματογράφηση στην περιοχή με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:
α. Όταν ο αιτών είναι κύριος των επιλέξιμων αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, υποβάλλεται νόμιμα θεωρημένο το έντυπο Ε9 του αιτούντος, στο οποίο είναι καταχωρημένο το προς ένταξη αγροτεμάχιο.
β. Όταν ο αιτών είναι επικαρπωτής των επιλέξιμων αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της επικαρπίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
ββ. Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια
i. Όταν ο αιτών είναι μισθωτής, με το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.
ii. Σε περίπτωση μίσθωσης με διάρκεια μεγαλύτερη των εννέα ετών, με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Στο μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη «θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.
4 Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ): ένα επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο και η περίοδος δέσμευσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια, ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση. Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε από σύμβουλο.
Στην περίπτωση επιλογής συμβούλου, χορηγείται δαπάνη τεχνικής στήριξης που ανέρχεται μέχρι 15 ευρώ/Ha/έτος.
5 Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.
6 Καταστατικό σύστασης εταιρείας για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και έχει ευθύνη της εφαρμογής.
7 Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι καλλιέργειες και ο χρόνος έναρξης της βιολογικής καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο, όταν η πιστοποίηση των αγροτεμαχίων βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή (εξαιρούνται τα αγροτεμάχια με καλλιέργειες σε μεταβατικό στάδιο). Αν υπάρχουν καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφές θα επισημαίνονται, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες θα γίνεται απλή αναφορά.

Ψήφος στις ζωοτροφές
Ενίσχυση 28,8 ευρώ το στρέμμα στα κτηνοτροφικά φυτά

Μεγαλύτερη ενίσχυση στα κτηνοτροφικά φυτά, που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές, σε σχέση με τις αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, ρύζι, όσπρια) δίνει το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το έλλειμμα σε ελληνικές βιολογικές ζωοτροφές. Σύμφωνα με την προκήρυξη και με βάση τον πίνακα που παραθέτει η Agrenda, «για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη:
αα. Το μέγεθος της γεωργικής έκτασης που καλλιεργείται βιολογικά και περιλαμβάνεται στη σύμβαση σε ισχύ εκφρασμένη σε Ηa (1 Ηa = 10 στρέμματα).
ββ. Ο τρόπος αξιοποίησης (είδος καλλιέργειας). Η ετήσια ενίσχυση της έκτασης σε αγρανάπαυση για τις αροτραίες καλλιέργειες με περίοδο προσαρμογής, καθορίζεται από την τιμή ενίσχυσης της καλλιέργειας που προηγείται (αν η αγρανάπαυση πραγματοποιηθεί κατά το 2ο έτος) ή έπεται (αν η αγρανάπαυση πραγματοποιηθεί κατά το 1ο έτος). Αν σε κάποιο αγροτεμάχιο η υποχρεωτική αγρανάπαυση πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο έτος της περιόδου προσαρμογής, που συμπίπτει και με το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η αροτραία καλλιέργεια που έπεται της αγρανάπαυσης και έχει δηλωθεί στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάποια άλλη επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια σε περίπτωση τροποποίησης του ΣΠΔ.
Σε περίπτωση προαιρετικής αγρανάπαυσης για τις καλλιέργειες χωρίς περίοδο προσαρμογής, δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για τις καλλιέργειες αυτές.
● Όταν ένας δικαιούχος εντάσσεται με αγροτεμάχια με περίοδο προσαρμογής λαμβάνει την ενίσχυση «με περίοδο προσαρμογής» για αυτά τα αγροτεμάχια σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσής του, δηλαδή ακόμη κι όταν λήξει η περίοδος προσαρμογής.
● Στις περιπτώσεις καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου και για τις οποίες δεν προβλέπονται δαπάνες πιστοποίησης από την υπόψη δράση, αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις πιστώσεις του μέτρου 1.3.2. «Συμμετοχή γεωργών σε σύστημα για την ποιότητα τροφίμων» του ΠΑΑ 2007-2013.
● Οι δικαιούχοι του μέτρου 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε σύστημα για την ποιότητα τροφίμων» του Π.Α.Α. 2007-2013, σε περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιήσουν χημικές αναλύσεις και αποζημιωθούν για αυτές από το παραπάνω μέτρο δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση για χημικές αναλύσεις.
● Οι δαπάνες οι οποίες αφορούν στήριξη για σύμβουλο και χημικές αναλύσεις υπολογίζονται και καταβάλλονται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν με παραστατικά του ΚΒΣ, σε ετήσια βάση.
● Για την αποφυγή επικάλυψης μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 του Μέτρου 2.1.4. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικάγια τα ειδικά κριτήρια επιλογής
α. Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται με την υπογραφή της σύμβασης του δικαιούχου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που εκπροσωπείται από τον Δ/ντη της ΔΑΟΚ ή της ΔΑΟ κατά περίπτωση.
β. Για την τεκμηρίωση της παραγωγής ζωικών βιολογικών προϊόντων, βεβαίωση του Οργανισμού Πιστοποίησης
γ. Για την τεκμηρίωση της παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι ο δικαιούχος έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία είναι πιστοποιημένη τέτοια προϊόντα
δ. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση ότι η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό<3.100 κατοίκων
ε. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του υποψήφιου δικαιούχου στον τόπο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών το μόνιμο της κατοικίας εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφελείας κ.ά). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.
Ο φορέας υλοποίησης της δράσης μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την ορθότητα όσων δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση ενίσχυσης.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Από 20 Φεβρουαρίου έως 19 Μαρτίου θα υποβάλονται οι αιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκανδαλίδη και πρόκειται να δημοσιευτεί. Ωστόσο, εν αντιθέσει με την προηγούμενη προκήρυξη της βιολογικής γεωργίας η οποία δημοσιεύθηκε την ημερομηνία που ξεκινούσαν και οι υποβολές, η πρόσκληση του προγράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας θα δημοσιευθεί περίπου ένα μήνα πριν, ώστε οι υποψήφιοι και οι μελετητές να έχουν το χρονικό περιθώριο να προετοιμάσουν, με άνεση, τους φακέλους τους.
Ένας ακόμα λόγος που η συγκεκριμένη δράση προκηρύσσεται ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι υποβολές των φακέλων, είναι προκειμένου να μην «φορτωθεί» το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, αφού αυτό το διάστημα «τρέχουν» παράλληλα και άλλες οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις.

Από το φύλλο 323 της εφημερίδας AgrendaΣχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου

07-05-2014 23:38δημητρης

ενδιαφερομαι να μαθω για βιολογικη καλλιεργεια σιτηρων,τι επιδοτησει εχει κ τι χρειαζεται?επισης θα ηθελα να μαθω για τα κτηνοτροφικα φυτα εαν εντασσεται σε αυτα το κτηνοτροφικο μπιζελι κ τι επιδοτηση εχει...περιμενω απαντηση,ευχαριστω

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία